Torna a la pàgina anterior

Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La integració escolar dels alumnes sords: Anàlisi de diferents modalitats d’intervenció
Autoria: Antònia M. Gotzens Busquets
Característiques: Es tracta d’un document de 160  pàgines, en què s’analitzen  les diferents modalitats d’integració d’alumnes amb deficiència auditiva a França. S’exposen de forma clara els resultats  dels 8 objectius formulats i de les 2 hipòtesis de treball. S’adjunten quadres – resum i quadres –comparatius de les diferents modalitats estudiades i les seves repercussions en els aprenentatges escolars  i la socialització  dels alumnes sords. Als Annexos s’inclou el Protocol pel registre de dades i observacions realitzades als centres.
Orientació del treball: Es tracta d’un estudi observacional. Implica una anàlisi  preferentment qualitativa de les dades,  recollides de forma rigorosa i sistemàtica.
Temes i/o Identificadors: Deficients auditius; integració escolar; modalitats organitzatives; modalitats comunicatives.
Destinataris: Professionals dels CREDA: psicopedagogs i logopedes; professionals dels EAPS; mestres d’educació infantil i primària: mestres d’educació especial; professors de secundària: professors de pedagogia terapèutica i psicopedagogs; famílies d’alumnes sords.
Resum: El treball realitzat analitza de forma sistemàtica i rigorosa, la integració escolar dels alumnes deficients auditius a França, doncs a més del reconegut prestigi de la logopèdia  i del treball dels ortofonistes francesos , també cal remarcar les aportacions d’aquest país  al llarg de la història en l’educació dels sords. 
El projecte presentat tenia com a objectiu analitzar diferents modalitats d’intervenció en la integració escolar dels alumnes sords a la República Francesa, doncs teníem coneixement que en aquest país hi havia una important varietat de modalitats d’intervenció. Certament hem pogut observar i analitzar diferents modalitats d’integració sota dos punts de vista:  les modalitats organitzatives i les modalitats comunicatives. En relació a les modalitats organitzatives hem identificat 3 diferents i que són les més utilitzades. Es tracta de les modalitats: Individual, Mixta i en Unitats de sords. De cadascuna d’elles es descriu quin és el funcionament ,organització i recursos humans i materials que es requereixen; quines són les característiques psicopedagògiques dels alumnes, les característiques sòcio –familiars així com les institucionals. Finalment es realitza una síntesi comparativa de les diferents modalitats, assenyalant les principals avantatges i limitacions, tant en relació al propi alumne com als aspectes organitzatius .
En relació a les modalitats comunicatives hem identificat 3 grans blocs de modalitats: l'Oral, l’Aproximació Bilingüe i la Bilingüe. Si bé cal destacar que dins les modalitats Orals i d’Aproximació Bilingüe es practiquen submodalitats ben diferenciades. De cadascuna d’elles es descriu quin és el funcionament ,organització , recursos humans i materials que es requereixen; quines són les característiques psicopedagògiques dels alumnes, les característiques sòcio –familiars així com les institucionals. Finalment es realitza una síntesi comparativa de les diferents modalitats, assenyalant les principals avantatges i limitacions, tant en relació al propi alumne com als aspectes organitzatius.
Un cop analitzades separadament les modalitats organitzatives i comunicatives, s’estudien les relacions esperades entre els dos tipus de modalitats. Després de constatar la necessitat de disposar de diferents modalitats tant organitzatives com comunicatives,per donar resposta a la diversitat dels alumnes sords que s’atenen així com a les característiques de les seves famílies, es realitzen unes consideracions de tipus psicopedagògic per tal d’optimitzar la resposta educativa que actualment s’ofereix a Catalunya.