Llicències d'estudis: Curs 2000/01
 
 
Persona amb llicència
Títol del treball objecte de la llicència
ALCALDE I SASTRE, ISABEL AVALUACIÓ INTERNA I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT ESCOLAR: DISSENYS AVALUATIUS DE L'ÀMBIT DE LA GESTIÓ I L'ORGANITZACIÓ
ALVARADO I ESTEVE, HELENA LITERATURA I INTERCULTURALITAT: ESCRIPTORES I ESCRIPTORS DEL MÓN. PROPOSTES DIDÀCTIQUES I RECURSOS PER TREBALLAR I EIXAMPLAR LA LITERATURA DES D'UN PUNT DE VISTA PLURIÈTNIC I NO ANDROCÈNTRIC
ÁLVAREZ DÍAZ, ISABEL PROPOSTA DIDÀCTICA PER A TREBALLAR EL LLENGUATGE AMB ALUMNES D'ESO AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
ARENY I CIRILO, M. DOLORS LA INSTITUCIÓ ESCOLAR DAVANT EL FET MULTICULTURAL
ARNAL AGUSTÍN, JOSÉ EDUCACIÓ EN VALORS EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: FONAMENTACIÓ I MATERIALS D'AULA
BANTULÀ I JANOT, JAUME RECERCA DE JOCS MOTORS TRADICIONALS A CATALUNYA I ARREU DEL MÓN. JOC I DIVERSITAT INTERCULTURAL A L'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
BOSCH I LLORET, ÀNGEL HISTÒRIA DE LA CASA A CATALUNYA. EVOLUCIÓ DE L'HABITATGE DES DE LA PREHISTÒRIA A L'ÈPOCA PREINDUSTRIAL
BUJ ALFARA, ÀNGELA DIDÀCTICA DE LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA. MODEL DE LLENGUA PER A L'ENSENYAMENT: MONTSIÀ, BAIX EBRE, TERRA ALTA, RIBERA D'EBRE
CÁRDENAS BALLESTERO, JUAN JOSÉ DIVERSITAT A PRIMÀRIA EN EL MARC DEL NOU SISTEMA EDUCATIU
CASARES ROMEVA, RAMON PROJECTES ESTRATÈGICS AMB DIMENSIÓ COMUNITÀRIA
CEMELI SALA, RAMON L'ESPAI VIRTUAL COM A EINA PER AL TREBALL COOPERATIU
CONANGLA I MARÍN, M. MERCÈ ENTRENAMENT EN RELACIÓ D'AJUDA I HABILITATS D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL PER LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL
DE DIEGO NAVALÓN, JOAN ELABORACIÓ D'UN MODEL D'AVALUACIÓ DELS E.A.P. I LA SEVA APLICACIÓ AL PAL ESTRATÈGIC DE L'E.A.P. SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA
DE PAGÈS I BERGÉS, EUGÈNIA LA MENT ZAPPING. LA MANCA D'ATENCIÓ I DE CONCENTRACIÓ A L'E.S.O. EN L'ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS: ESTUDI DE LA SITUACIÓ I PROPOSTA D'INTERVENCIÓ EN EDUCACIÓ EMOCIONAL
DÈNIA ALARCÓN, FINA LES WEBQUEST, TASQUES DISSENYADES PER NAVEGAR PER LA XARXA DE FORMA SIGNIFICATIVA
DÍEZ CALZADA, M. CARMEN EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS ADOLESCENTES: PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS
ESCÚTIA FORS, ELOI ESTUDI I SEGUIMENT DE COMUNITATS DE LEPIDÒPTERS A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ
ESTRUCH TOBELLA, JOAN ANÀLISI DE LA FUNCIÓ DIRECTIVA D'INSTITUTS I PROPOSTES PER A LA SEVA MILLORA
FERNÁNDEZ GÓMEZ, EMPAR UN NOU FORMAT PER AL TREBALL DE RECERCA A BATXILLERAT: EL DOCUMENTAL
FERRER I CASTILLO, CARME VALORACIÓ DEL NIVELL DE COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES ORALS I D'APRENENTATGES INSTRUMENTALS DELS ALUMNES SORDS/ES EN FINALITZAR L'ENSENYAMENT PRIMARI EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ DEL CREDA COMARQUES II
FUMADÓ ABAD, M. ÀNGELS GESTIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS PER AL PROFESSORAT DE CLÀSSIQUES
GALCERAN GALCERAN, GUILLERMO LES NOVES TECNOLOGIES EN EL DISSENY I CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI PER A L'ESTUDI DEL DESENVOLUPAMENT DE LES PAPALLONES
GARCÍA ALCOCER, JOSEP EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ EN LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ: UNA COMPETÈNCIA BÀSICA. CERCA D'INFORMACIÓ: DOCUMENTACIÓ, INTERNET I TELEDOCUMENTACIÓ. METODOLOGIA I RECURSOS
GARCÍA I BALDA, JOSEP MARIA COL·LABORACIÓ ENTRE CEE, CEIP, IES. LA COOPERACIÓ INTERCENTRES COM A ESTRATÈGIA ORGANITZATIVA PER MILLORAR L'ATENCIÓ ALS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS ESCOLARITZATS A L'AULA ORDINÀRIA: EL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL COM A CENTRE DE REFERÈNCIA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
GARCÍA LABIANO, JOSÉ MIGUEL L'AUTOCONEIXEMENT, LA CONVIVÈNCIA I L'ORIENTACIÓ EN EL MARC DE L'ACCIÓ TUTORIAL
GONZÁLEZ PRIETO, EVARISTO G. LA COMUNICACIÓ GLOBAL EN EDUCACIÓ: DE LES WEBS ALS CENTRES DOCENTS. EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ SOBRE EDUCACIÓ EN ELS WEBS. APORTACIÓ DE RECURSOS I CONTINGUTS PER DIFONDRE LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT I MILLORAR LES ESTRUCTURES COMUNICATIVES DELS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS
GOTZENS BUSQUETS, ANTÒNIA M. LA INTEGRACIÓ ESCOLAR DELS ALUMNES SORDS: ANÀLISI DE DIFERENTS MODALITATS D'INTERVENCIÓ
GUEROLA SOLER, M. FRANCISCA L'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. UNA EINA PER A L'ESTUDI INTERDISCIPLINARI DE LA SOSTENIBILITAT I LA SEVA PLASMACIÓ EN EL PEC I EL PCC
GUILLÉN DÍEZ, M. IMMACULADA NOVES TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ I CONTES TRADICIONALS A L'AULA D'ANGLÈS: DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE CONTES INTERACTIUS MULTIMÈDIA COM A RECURS PER TREBALLAR L'ANGLÈS AL CICLE INICIAL I CICLE MITJÀ DE PRIMÀRIA
HERVÀS MARTÍNEZ, JOAN LES TÈCNIQUES TEATRALS EN EL DESENVOLUPAMENT I EN L'ENTRENAMENT DE LES COMPETÈNCIES SOCIALS
LÀZARO QUÍLEZ, LLUÍS FELIP L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA EN LES ASSIGNATURES D'INFORMÀTICA DE L'ESO, BATXILLERAT I CILCES FORMATIUS I ELS PROCESSOS D'INCORPORACIÓ DE TERMES INFORMÀTICS A LA LLENGUA CATALANA DINS L'ÀMBIT ESCOLAR
LLACH I VILA, DOLORS INTERVENCIÓ EN ELS TRASTORNS DE CONDUCTA. FEM DIANA ALS COMPORTAMENTS ANTISOCIALS A L'ESO
LLORT COLELL, ANTONI LABORATORI VIRTUAL D'ELECTRÒNICA I ELECTROTÈCNIA
LÓPEZ JUDERÍAS, M. ÀNGELS DERECHO ESPECÍFICO DE LAS ESPECIALIDADES DE ARTE Y DISEÑO EN EL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL DE LA REFORMA EDUCATIVA
LÓPEZ ROBLES, MARTA
RÀFOLS VIVES, JOANA
ITINERARIS HUMANÍSTICS PER LA LITERATURA OCCIDENTAL A TRAVÉS DE LES NOVES TECNOLOGIES
LOZANO MARTÍNEZ, MARIA TERESA ELS SISTEMES D'ADQUISICIÓ, TRACTAMENT I CONTROL DE DADES: UNA NOVA TECNOLOGIA COM EINA DIDÀCTICA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS
MARAGALL I MIRA, PERE LITERATURA I PENSAMENT EN EL TOMBANT DEL SEGLE XIX-XX. JOAN MARAGALL, POETA I PENSADOR
MARTÍNEZ RIU, ANTONI EL PENSAMENT CRÍTIC I EL COMENTARI DE TEXT EN LES MATÈRIES OPTATIVES TIPIFICADES DEL BATXILLERAT: "LÒGICA I METODOLOGIA" I "SOCIOLOGIA". MATERIALS I ESTRATÈGIES
MAS PRATS, MARTA ENSENYAR-APRENDRE CATALÀ: PER QUÈ, COM?
MONTSE SERRANO, ISABEL MARIA VIRTUAL TRIP (VIATGE VIRTUAL)
NOLLA I SANS, RAMON ESTUDIS I ACTIVITATS SOBRE PROBLEMES CLAU DE LA HISTÒRIA DE LA MATEMÀTICA
NÚÑEZ ESTEBAN, CARMEN ELABORACIÓ D'UN MODEL DE COGESTIÓ TUTORIAL
PANADÉS RATERA, JOSEFA L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE MATEMÀTIQUES EN L'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI
PASCUAL I FERREIS, VICENT PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL PER ALUMNES DE SEGON CICLE DE L'ESO AMB DIFICULTATS
PEDREIRA ÁLVAREZ, MONTSERRAT EL CLIK I EL PENSAMENT CIENTÍFIC
PEÑAFIEL RAMIREZ, TERESA L'ESMORZAR A SECUNDÀRIA: COM MILLORAR ELS HÀBITS ALIMENTARIS DELS ADOLESCENTS
PÉREZ EDO, M. ÁNGELES PROPOSTA CURRICULAR PER A LA INTRODUCCIÓ DEL GALLEC A L'ENSENYAMENT OBLIGATORI A CATALUNYA
PÉREZ MORALES, JOSÉ ANTONIO RECURSOS INFORMÀTICS PER A PRIMÀRIA: CREACIÓ D'ACTIVITATS D'APRENENTATGE I REFORÇ DEL CURRÍCULUM
QUINQUER VILAMITJANA, DOLORS LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L'ALUMNAT DE SECUNDÀRIA: PARLAR I ESCRIURE DE CIÈNCIES SOCIALS
RABASSA DEL CAMPO, MONTSERRAT LES COMPETÈNCIES TEXTUALS EN ALUMNES D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA: RELACIÓ ENTRE LA SEGMENTACIÓ GRÀFICA I LES NOCIONS METALINGÜÍSTIQUES (PARAULA, FRASE, PARÀGRAF)
RODET IRAOLA, ANA LA VIOLÈNCIA A DEBAT
RODÓN I BORRÁS, ANNA UN CENTRE D'ENSENYAMENT PER A LA COMPRENSIÓ
RODRÍGUEZ MONTOYA, FELI UN PROGRAMA D'ORIENTACIÓ SOBRE LA TRANSICIÓ DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA. MATERIALS PER A LA TASCA ORIENTADORA DEL TUTOR I QUADERN D'ACTIVITATS PER A L'ALUMNE
RUBIO I GODAY, ÀNGEL ENSENYAR A MIRAR: "LES MALES HERBES". GUIA DIDÀCTICA DE PLANTES RUDERALS I ARVENSES
RUIZ VEGAS, FRANCISCO J. L'ORDINADOR COM A EINA DE CÀLCUL I SIMULACIÓ A L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I LES MATEMÀTIQUES
RUL I GARGALLO, JESÚS AUTOAVALUACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS
SALVADÓ MUNTANÉ, JORDI FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT I PRÀCTICA DOCENT DE L'ANGLÈS A L'ENSENYAMENT OBLIGATORI
SALVATELLA I ARMENGOL, PERE UNA PROPOSTA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL: EL CARRILET D'OLOT A GIRONA
SARGATAL PLANA, ALFRED EL TREBALL DE RECERCA EN LITERATURA: APRENDRE'N TOT INVESTIGANT
SANZ, PABLO GÜEB. HTML INTERACTIU FET FÀCIL
SAURI I FONT, ANNA ESTUDI DE LA CULTURA LLATINA A PARTIR DELS TEXTOS ORIGINALS
SIMÓN ESTEVE, MARTA DISSENY I APLICACIÓ D'UN PROJECTE CURRICULAR DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS DES DE L'AVALUACIÓ FORMADORA
TARRAGÓ I CASANOVA, JOSEP-R LA TASCA DIRECTIVA A L'ENSENYAMENT OBLIGATORI I LA SEVA RELACIÓ AMB LA QUALITAT D'ENSENYAMENT O COM GENERAR CONFIANÇA ALS NOSTRES USUARIS
TORAN, ROSA LA PRESÈNCIA DE REPUBLICANS CATALANS ALS CAMPS NAZIS
VERGÉS I CLEMENTE, ROSA COM AVALUAR L'IMPACTE DE LA FORMACIÓ PERMANENT EN EL MARC DEL PFZ
YAGÜE ENA, ANA DESENVOLUPAMENT DE MATERIAL DIDÀCTIC MULTIMÈDIA PER A L'ENSENYAMENT COMUNICATIU DE L'ANGLÈS: "SAY IT"