Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Anàlisi de la funció directiva d'instituts i propostes per a la seva millora
Autoria: Joan Estruch Tobella
Característiques: El treball consta de 66 pàgines amb bibliografia ordenada alfabèticament.
Orientació del treball: Estudi teòric i empíric sobre la funció directiva, del qual se'n desprenen unes porpostes de canvi del model directiu.
Temes i/o Identificadors: Direcció i gestió escolar; ensenyament secundari; ensenyament públic.
Destinataris: Equips directius d'instituts d'ensenyament secundari; inspecció d'ensenyament.
Resum: L'objecte d'estudi són els desajustaments entre les competències que la normativa atorga al director i els mitjans de què disposa per exercir-les amb eficàcia. El marc teòric estudia les disfuncions de la direcció des de tres punts de vista: històric, comparatiu i legal. Després es resumeixen els estudis sobre direcció escolar que s'han publicat des de 1990 a 2001 i se'n extreuen les conclusions generals. El marc empíric consisteix en una enquesta a directors en exercici, que mesura el grau de viabilitat que tenen per exercir el càrrec. Els resultats obtinguts confirmen les conclusions del marc teòric. Un cop definides les disfuncions, es proposen mesures concretes per millorar la funció directiva, així com un nou model directiu basat en la professionalització del càrrec.