Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Itineraris humanístics per la literatura occidental  a través de les noves tecnologies
Autoria: Marta López Robles i Joana Ràfols Vives
Característiques: El treball es presenta com CD i pàgina Web. Ofereix textos i activitats que conformen tres itineraris per al Primer cicle de l’ESO (faules, mites i contes), i tres per al Segon cicle (aventura, vida i terror). 
En suport paper, el treball consta de una memòria de 30 pàgines i de tres annexes. A la memòria se expliquen objectius i les característiques del material i s’inclou la bibliografia. El primer annex ( 6.1.) recull els textos i les activitats del tres itineraris del primer cicle i té unes 90 pàgines; el segon annex ( 6.2), també d’unes 90 pàgines,  recull els itineraris del segon cicle; l’ annex 6.3. mostra els continguts de diversos enllaços als que es poden accedir des de les pantalles dels textos (autors, obres, diccionari i glossari).
Orientació del treball: Material per a l’aula: material didàctic multimèdia per als dos cicles de l'ESO per treballar continguts de literatura occidental. Inclou propostes didàctiques de llengua i literatura per treballar amb l’ordinador. 
Temes i/o Identificadors: Literatura universal; literatura occidental; literatura europea; competències bàsiques; noves tecnologies; gèneres narratius; contes; faules; mites i llegendes; temes literaris; aventura;  aprenentatge i vida; terror i misteri. 
Destinataris: Ensenyament secundari obligatori.
Resum: El treball és un material didàctic multimèdia per treballar continguts de literatura occidental a l'ESO. 
Es presenta en forma de CD i de pàgina WEB, per assolir un  doble objectiu: que els alumnes treballin continguts i procediments de llengua i literatura tot practicant amb les noves eines tecnològiques.
El material didàctic s’estructura en forma d’ “itineraris literaris” formats per textos representatius de la cultura occidental. Al primer, l’itinerari s’aglutina entorn d’un gènere (faules, mites, contes); al segon, entorn a un tema (aventura, aprenentatge/vida, i terror/misteri).
Cada text es presenta amb dos tipus de propostes didàctiques  que permeten treballar la diversitat. Les Actividades plantegen continguts i procediments de les competències bàsiques; l’Ampliación comporta treball de recerca, selecció i síntesi d’informacions, relació de coneixements, etc.
Hem procurat que el treball fos interessant i àgil per als alumnes i professors. En la selecció dels textos hem valorat la representativitat literària i el seu atractiu, doncs cada text hauria d’incitar noves lectures, per aprofundir en el gust per la lectura. Per això hem incorporat la secció que hem anomenat “Más textos”, una antologia que oferim a les activitats d’ampliació i que permet als professors fer les propostes més adients als seus alumnes.