Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L'ús de la llengua catalana en les assignatures d'informàtica de l'eso, batxillerat i cicles formatius i els processos d'incorporació de termes informàtics a la llengua catalana dins l'àmbit escolar
Autoria: Lluís Felip Làzaro Quílez
Característiques: Aquest treball d'investigació conté 178 pàgines, i està estructurat en 6 parts diferents. Al final del treball es troba la bibliografia emprada, ordenada alfabèticament, i 5 annexos amb informació que s'ha fet servir per elaborar diferents parts de l'estudi.
Orientació del treball: Treball d'investigació.
Temes i/o Identificadors: Llengua catalana; termes informàtics; vocabulari tècnic; ESO; batxillerat; cicles formatius; anglicismes; adopció de nous termes; normalització; publicacions en català.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria; Educació Secundària Postobligatòria; Cicles Formatius.
Resum: L'estudi realitzat és un treball d'investigació sobre l'ús que tant professors com alumnes fan de la llengua catalana a les optatives i crèdits variables d'informàtica. L'estudi està centrat en ESO, batxillerat i cicles formatius.
El treball està estructurat en diferents parts. La primera intenta definir clarament quin són els objectius que es pretenen assolir, i la segona defineix quin és el camp d'estudi. 
La tercera fa una anàlisi de la oferta de llibres de text d'informàtica en català. Aquesta part s'ha fet contactant les diferents editorials, i amb el  material obtingut i els glossaris i diccionaris informàtics que avui dia es poden trobar al mercat, s'ha elaborat un llistat de termes informàtics bàsics. Aquest llistat ha estat la base per elaborar posteriorment un qüestionari per arribar a saber el grau de penetració dels anglicismes informàtics en la llengua dels nostres alumnes de nivell secundari.
La part número 5 és un estudi sobre les optatives i crèdits variables que els diferents IES ofereixen, i sobre l'ús que se'n fa de la llengua catalana al moment d'impartir aquestes assignatures. Finalment hi ha la part que estudia el vocabulari informàtic que fan servir més sovint els alumnes, que s'ha fet passant un qüestionari i donant tractament estadístic als resultats obtinguts.