Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La comunicació global en educació: de les webs als centres docents.
El tractament de la informació sobre educació en els webs. Aportació de recursos i continguts per difondre la qualitat de l’ensenyament i millorar les estructures comunicatives dels centres docents no universitaris
Autoria: Evaristo G. González Prieto
Característiques: És un treball amb prop de 370 pàgines. Hi figura un extens índex que recull el treball: un marc teòric que té aplicacions práctiques en els centres educatius, formulacions de suggeriments per millorar els processos comunicatius interns als centres, com promocionar els centres cap l’exterior, uns quadres d’ajut, bibliografia agrupada en llibres consultats, revistes, articles, revistes digitals; llista d’agraïments d’entitats, centres, experts, institucions; webs de centres educatius consultats i annexos. 
Orientació del treball: És un treball que gira en torn  a l’organització i la gestió escolar. Aprofita disciplines com la gestió del coneixement, nocions de comunicació,  la promoció, el marketing educatiu i el nou mitjà que és Internet. El contingut  pot servir per impartir seminaris o conferències a equips directius de centres docents no universitaris i reflexionar sobre el valor de la gestió del coneixement, de la comunicació global en els centres i com millorar la seva imatge cap l’exterior. Que la societat vegi el valor del què es fa als centres i, al mateix temps, s’observi la feina del professorat i els esforços de l’Administració educativa. 
Temes i/o Identificadors: Comunicació; departament de comunicació; informació; reunions;  llenguatge; xarxes; gestió del coneixement; autoimatge; imatge; recursos promocionals; marketing; públic; matrícula; qualitat; gestor educatiu; manuals; mitjans de comunicació de masses; internet; web; correu electrònic. 
Destinataris: Organigrama del centre, equips directius. 
Resum: El projecte tracta de situar la importància de la comunicació en els centres docents no universitaris de Catalunya. El professorat treballa en una organització en la qual es creen uns vincles comunicatius que donen lloc a uns processos comunicatius. L’anàlisi de tot aquest sistema facilita la millora dels canals i descobreix que els centres educatius han de prioritzar la correcta planificació  de la comunicació. Tot plegat  ha de tenir en compte també que es basa en el coneixement i que necessita un programa organitzatiu i de gestió de tots els aspectes que fan que un centre educatiu giri en torn a aquest camp, entès  en un sentit global: la informació de l’alumnat, els documents de centre i de la programació pedagògica, els de funcionament, el centre com productor de continguts, el centre com comunicador del que fa i com promotor cap l’exterior de la seva realitat(fent servir tècniques de marketing educatiu), fins a considerar-lo  com un sistema global que també ha de fer servir les noves tecnologies de la información i la comunicació.