Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Un centre d’ensenyament per a la comprensió
Autoria: Ana Rodón i Borrás
Característiques: Aquest treball consta de 304 pàgines (152 pàgines del cos del treball i 150 d’annexos). En els annexos es mostren pilotatges de proves, exemples pràctics d’aplicació a l’aula, exemples de sessions de treball, materials que es poden utilitzar per a realitzar les sessions i possibles continguts per a dur a la pràctica els projectes proposats en la llicència.
En la bibliografia, a més de les publicacions que suposen els fonaments teòrics del treball, s’inclouen programes concrets amb activitats preparades per aplicar amb l’alumnat.
Orientació del treball: Treball que inclou la teoria i pràctica per a organitzar un centre de secundària basat en la teoria de les Intel.ligències Múltiples de Howard Gardner, l’aprenentatge significatiu i la resolució positiva de conflictes.
Temes i/o Identificadors: Intel.ligències múltiples; treball cooperatiu; autoavaluació; mètodes globalitzats; mètode de projectes; ràdio i televisió; resolució de conflictes; competència social; mediació; educació emocional; aprenentatge significatiu; Projecte Educatiu de Centre.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria.
Resum: Aquest treball no pretén ser la recepta màgica, l’única forma d’organització de centre, hem de saber resistir-nos a les fórmules, però si una base on es pot aplicar un marc teòric que posteriorment quedarà explicitat en aquesta proposta.
En tot canvi s’han de preveure els contratemps i hem d’estar preparats per resoldre’ls. Cal ser optimistes, el pessimisme esgota l’energia i para l’empenta. Quan es duen a terme innovacions ha de quedar ben clar que s’està experimentant, tots hem d’aprendre dels errors. És molt important que participem tots de l’experimentació, els ensenyants també hem de participar en un aprenentatge semblant al que estan fent els estudiants. S’ha de tenir temps per a la reflexió, si no tenim l’oportunitat de pensar en el que fem i de reflexionar sobre el que està bé o malament difícilment tindrem l’oportunitat de rectificar. Es per això que dins de l’espai de temps que dediquem al centre s’han de preveure aquests espais de reflexió.
A més d’aquest espai per considerar les nostres accions detingudament, hem de crear una comunitat d’afecte. Els nois i noies han de sentir que els adults que els envolten els aprecien, els valoren i que es preocupen per ells, d’una manera incondicional. És important que coneguem bé l’alumnat, els seus interessos, els seus potencials.