Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La millora de les competències bàsiques de l'alumnat de secundària: parlar i escriure de Ciències Socials
Autoria: Dolors Quinquer Vilamitjana
Característiques: Recull de materials de formació que configuren un possible curs o seminari. Els seus destinataris són els professors i professores de Ciències Socials. Conté una combinació d'activitats per a la formació, exposicions osbre els temes seleccionats i nombrosos instruments, exemples, activitats per a l'aula. Conté 195 pàgines.
Orientació del treball: Materials per a la fomració del profesorat de Ciències Socials. Instruments, exemples, activitats i propostes per a l'aula.
Temes i/o Identificadors: Comunicació a l'aula; treball cooperatiu; habilitats cognitivolingüístiques.
Destinataris: Educació Secundària Ogligatòria i Postobligatòria.
Resum: La millora de les habilitats lingüístiques de l'alumnat és un repte i una responsabilitat de tot el professorat, que cal abordar de manera conjunta, i no com a una tasca que recau exclusivament en l'àrea de llengua. Les habilitats lingüístiques s'han de desenvolupar al mateix temps que es treballen els continguts de les àrees curriculars, en el nostre cas les Ciències Socials, ja que s'aprèn a llegir i a escriure d'història, geografia o art estudiant aquestes matèries i fent les tasques que les són pròpies.
Els continguts del treball s'organitzen en:
  • Construcció del coneixement social i la millora de la comunicació a l'aula.
  • Cooperar per aprendre Ciències Socials: una gestió social de l'aula per afavorir la comunicació.
  • Desenvolupament de capacitats cognitivolingüístiques en Ciències Socials: descriure, definir, explicar i argumentar.
  • Llegir per comprendre textos d'història, geografia o art.
  • Escoltar i comprendre missatges orals de Ciències Socials.