Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Les competències textuals en alumnes d'educació primària: relació entre la segmentació gràfica i les nocions metalingüístiques (paraula, frase, paràgraf)
Autoria: Montserrat Rabassa del Campo
Característiques: Document de 110 pàgines: estudi teòric, experimental i resultats il·lustrats amb taules, gràfics i textos. Annex amb el material elaborat en la recollida d'informació i un exemple de processament de la informació en els subjectes.
Orientació del treball: Treball d'investigació sobre el procés evolutiu d'aprenentatge de la segmentació gràfica i la puntuació del text i la seva relació en el desenvolupament de les competències textuals dels alumnes de primària.
Temes i/o Identificadors: Didàctica de la llengua i la literatura; competències textuals; consciència i nocions de metalingüística.
Destinataris: Educació primària; alumnes amb necessitats educatives especials; educació secundària obligatòria.
Resum: L’aprenentatge de la segmentació gràfica forma part del desenvolupament de les competències textuals: tant en l’escriptura com en la reorganització i puntuació dels textos ja escrits, els nens utilitzen la segmentació gràfica i la puntuació per organitzar la composició textual, i resoldre els problemes que els comporta aquesta organització. 
Aquestes dades no ofereixen solucions ja preparades per a la intervenció educativa, però sí ofereixen orientacions per a la seva aplicació en l’ensenyament de la segmentació gràfica i la puntuació del text, en la pràctica educativa. Ja que poden ajudar als professors a entendre els errors, reconèixer que pensen els nens i les dificultats que els representa l’ús de la puntuació quan han d’escriure, i adequar la intervenció educativa en funció d’aquests coneixements.