Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La ment zapping. La manca de concentració a l'E.S.O. a l'àrea de Ciències Socials: estudi de la situació i proposta d'intervenció en educació emocional
Autoria: Eugènia de Pagès i Bergés
Característiques: El treball conté 131 pàgines amb bibliografia agrupada temàticament i taules estadístiques. Apart conté 7 annexos: recull de premsa, infomració mèdica sobre les tècniques de relaxació i respiració, full informatiu, dossier dels tallers organitzats, enquestes, baremació del qüestionari per mesurar la síndrome de burn-out entre el professorat.
Orientació del treball:
  • Explicació teòrica del canvi de mentalitat dels adolescents actuals.
  • Estat dela qüestió "relació entre el treball professional i salut del profesorat de secundària".
  • Programa d'intervenció adreçat als professors per disminuir el seu estrès professional.
  • Programa d'intervenció dirigit als alumnes per millorar la seva atenció i concentració en els estudis.
Temes i/o Identificadors: Atenció; concentració; relaxació; estrès docent; mitjans de comunicació de masses; síndrome de burn-out; salut docents; benestar emocional.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria.
Resum: Objectius del treball:
1.- Introduir en la reflexió educativa actual les aportacions dels efectes socials dels mitjans de comunicació en els alumnes de Secundària, bàsicament allò que es coneix com “la ment zapping”.
2.- Justificar la necessitat de l’educació emocional. Les relacions entre els membres de la comunitat educativa estan presidides més per la dimensió emocional que per la cognitiva-racional. La major part dels conflictes a l’escola – a tots els nivells – es plantegen, conscient o inconscientment, a nivell emocional. Cal, doncs, ser conscient de la necessitat d’educar no només la raó i les capacitats i habilitats intel·lectuals, sinó també l’afectivitat i les emocions. 
3.- Investigar el perquè competències dels adolescents actuals com l’atenció i la concentració, pre-requisits de l’aprenentatge, es troben en franca regressió, i l’augment de la dispersió mental és un fet constatable per a la majoria d’ensenyants.
4.- Com a conseqüència d’això que s’ha exposat, és a dir, dels canvis en els processos mentals dels adolescents actuals (“ment zapping”), de la necessitat d’educar l’afectivitat i d’ensenyar a controlar – no reprimir – les emocions, i contrarestar el descens continuat de les competències i de l’atenció i concentració, la nostra aportació se centra en el disseny d’un programa que es basa en la introducció de Tècniques de Relaxació i Concentració en els centres de Secundària.
5. Disseny, implementació i validació d’un programa d’intervenció impartit en el mateix centre, adreçat als professors. L’objectiu és proporcionar recursos als docents per a fer front al nou tipus d’alumne i als continus canvis del sistema educatiu, que han disparat els nivells de estrès negatiu i que estan esgotant les resistències físiques i psíquiques del professorat. Aquesta és una experiència que, pel que hem pogut esbrinar, no té precedents.
6. Disseny, implementació i validació d’un programa d’intervenció dirigit als alumnes de Secundària – però que es pot igualment aplicar als de Primària – destinat a augmentar el seu grau d’atenció i de concentració en els estudis, però també i – força important – a aconseguir un equilibri mental i anímic, a controlar les emocions, i a una disminució dels nivells d’estrès que també presenten els estudiants actuals.