Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 
Les dones i les filosofies

 
Títol: Igualtat i Diferència: Materials per a la Coeducació en ètica i filosofia
Autoria: Anna Masó Monclús
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: El treball ha consistit en líelaboració un CD que du per títol Les dones i les filosofies i per subtítol  el títol díaquest projecte. El CD inclou:
- Presentació general
- Introduccions històriques
- Biografia i exposició de líAportació filosòfica de cadascuna de les filòsofes incloses.
- Textos originals de les filòsofes
- Imatges
- Bibliografia
- 2 Annexos: índex de noms i de conceptes accessibles a través de links
- Activitats ( jocs interactius)

El CD està presentat en versió bilingüe CATALÀ/CASTELLÀ. La versió original ha estat la catalana i se níha fet traducció al castellà. Les traduccions dels textos de los filòsofes, sempre són directes de la llengua original. Quan síha trobat una traducció publicada síha utilitzat. Si no ha estat així síha traduït del francès, anglès o alemany. En tots els casos síha indicat la referència bibliogràfica i el nom del o la traductora. 

Orientació del treball: El treball consisteix en un material adreçat a líaula, útil per a professorat i alumnat de les matèries de filosofia, ètica, humanitats i ciències socials
Temes i/o Identificadors: De temes: amor cortès, antropologia, catarisme, ciència newtoniana, diferència, dones, drets humans, educació, escolàstica, existencialisme, filosofia, història, igualtat, judaisme, llibertat, llibertins, misticisme, paritat, pària, política, psicoanàlisi, teatre. 
De persones: Abelard, Agustí díHipona, Arendt (Hannah), Capmany, (Maria Aurèlia), Châtelet (Madame du), Heine (Heinrich), Heloïsa del Paràclit, Goethe, Mead (Margaret), Nietzsche (Friedrich), Salomé (Lou von), Teresa díÀvila, Varnhagen (Rahel), Voltaire. 
Destinataris: Va adreçat a Batxillerat però pot ser utilitzat o consultat pel professorat per a les classes de segon cicle díESO. 
Resum: El treball té com a propòsit fonamental oferir a líalumnat i al professorat una informació, pedagògicament adequada, sobre les aportacions intel·lectuals de les dones filòsofes, des de líantiguitat grega fins a líèpoca contemporània. Síha volgut dur a terme emprant les noves tecnologies o Tecnologies de la Informació i Comunicació per tres raons: primer perquè aquest és un mitjà cada vegada més imprescindible a les aules i cap matèria no níhauria de ser aliena. Segon perquè líautora considera que la filosofia, entesa en el sentit més antic, com a bressol de tots els sabers i desig de saber, però alhora entesa en un sentit contemporani, com a reflexió crítica i invitació al pensament és summament necessària en el moment present i de cara al futur. I en tercer lloc perquè míha semblat una manera atractiva de fer visibles les filòsofes oblidades i difondre el seu pensament, una manera eficaç díincorporar-les a líeducació del futur. 
El treball respon a la constatació de l'absència de les dones en la transmissió del saber, en els llibres de text i en els programes educatius en la majoria de les matèries que s'imparteixen a les aules. Esmenar aquesta mancança té un doble significat en l'educació actual: s'ofereix a les noies models intel·lectuals femenins que ajuden a la construcció de la seva identitat autovalorada i, en segon lloc, es recull l'aportació d'aquelles que representen a la meitat de la humanitat sense la qual el saber que es transmet no és universal sinó parcial i incomplet.