Llicències d'estudis: Curs 2001/02
 
 
Persona amb llicència
Títol del treball objecte de la llicència
ALIBERAS I MAYMÍ, JOAN CAP A UNA FONAMENTACIÓ DE L'ACTIVITAT ESCOLAR EN L'ENSENYAMENT OBLIGATORI: MODEL TEÒRIC I PRIMERS RESULTATS A L'AULA
ANDR…S GALARRAGA, I—AKI »TICA I EST»TICA EN EDUCACI” INTERCULTURAL
ARXÉ GÁLVEZ, M. PILAR L'OPTIMITZACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DE L'ALUMNAT SORD INTEGRAT A L'ESCOLA ORDINÀRIA: LA SOCIABILITZACIÓ AMB ELS SEUS COMPANYS OIENTS
BARLAM I ASPACHS, RAMON LA UTILITZACIÓ DIDÀCTICA DE LES TIC EN EL TRACTAMENT A LA DIVERSITAT (EDUCACIÓ SECUNDÀRIA). DESENVOLUPAMENT DE MATERIAL DIDÀCTIC I D'ESTRATÈGIES DE TREBALL COOPERATIU A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE TELEMÀTIC EL MÓN DE HARRY POTTER
BENET I PUGÈS, ROSER LA LECTURA EXPRESSIVA A L'AULA: UNA ESTRATÈGIA DE DESCODIFICACIÓ DE TEXTOS PER FORMAR LECTORS LINGÜÍSTICAMENT COMPETENTS
BESCÓS CALLEJA, VICTÒRIA LA COMPETÈNCIA BÀSICA TIC A L'ENSENYAMENT PRIMARI. PROPOSTA D'ACTIVITATS
BOFARULL VIDAL, M. TERESA ATENCIÓ A LA DIVESITAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LECTURA I ESCRIPTURA DES D'UN ENFOCAMENT CONSTRUCTIVISTA AL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL
BUSQUETS I PRAT, ORIOL L'AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES MATEMÀTICS. CAP A UNA AVALUACIÓ OBJECTIVA DELS RESULTATS I DIAGNÒSTICA DELS PROCESSOS
CAMATS ALÒS, M. DOLORS DISSENY DE MINIUNITATS DIDÀCTIQUES DE L'ÀREA DE LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS 
CASALS I GOMÀ, CARLES TREBALLEM PER PROJECTES: UNA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR ENTRE LES ÀREES D'EXPRESSIÓ I EL TREBALL A LES TUTORIES DE SECUNDÀRIA
CASASNOVAS MANAU, M. TERESA LES ADAPTACIONS COMUNICATIVES DEL PROFESSORAT ENVERS A L'ALUMNAT SORD INTEGRAT A L'ESCOLA ORDINÀRIA
CATALÀ I AGRÀS, MIREIA MATERIALS CURRICULARS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LECTORES, D'ACORD AMB EL MARC CONCEPTUAL UTILITZAT EN L'ELABORACIÓ DE LES PROVES A.C.L. PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CATALÀ I AGRÀS, GLÒRIA MATERIALS CURRICULARS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LECTORES, D'ACORD AMB EL MARC CONCEPTUAL UTILITZAT EN L'ELABORACIÓ DE LES PROVES A.C.L. PER A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CISCART I BEÀ, CARME LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ UN RECURS PER INFORMAR, DETECTAR, INTERCANVIAR, DIALOGAR SOBRE ELS VALORS, LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES, LA MEDIACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
CUSTODIO FITÓ, ENRIC DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES I CIENTÍFIQUES A LA CLASSE DE CIÈNCIES: DISSENY D'ESTRATÈGIES I D'EINES PER AFAVORIR-LO
DOLTRA TAPIOLA, MARTA MOTIVACIÓ ÈTICA I GÈNERE
ESCUÉ OLIVÉ, JOAN S. L'ESCOLA DE LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I L'ÚS DE LES TIC
FARJAS BONET, ANNA L'ESCOLARITZACIÓ D'ALUMNES D'ORIGEN GAMBIÀ A CATALUNYA I EL SEU PROCÉS D'INTEGRACIÓ
FARO RODRÍGUEZ, JOAN CARLES ADEQUACIÓ DE LES AULES D'INFORMÀTICA DELS CENTRES D'ENSENYAMENT A LES NOVES TECNOLOGIES
FARRAN I VALL, ANTONI PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A L'IES MANOLO HUGUÉ I A L'IES RAMON CASAS I CARBÓ
FARRÉ ESPAR, PILAR DEVELOPING LEARNING STRATEGIES. ACTIVITATS D'ANGLÈS AMB ORDINADORS PER DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE PER ALUMNES D'ESO
FARRÉ I VILALTA, IMMA ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L'ESO: DISSENY D'ACTIVITATS INTERACTIVES PER A L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA CATALANA MITJANAÇANT INTERNET
HERNÁNDEZ BARBER, MARIA SOLEDAT ELS CENT MILLORS TEXTOS
IRANZO GARCÍA, PILAR LA MILLORA DE LA FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT PER AL DESENVOLUPAMENT D'INNOVACIONS CURRICULARS: EL CAS DE LA LECTURA I L'ESCRIPTURA AMB UN ENFOCAMENT CONSTRUCTIVISTA
JIMÉNEZ GUERRERO, ANTONI DRETS HUMANS PER INTERNET
LALANA ESPUÑA, EMILIO ADQUISICIÓ AUTOMÀTICA DE DADES AL LABORATORI DE QUÍMICA: ELABORACIÓ DE GUIES D'ACTIVITATS EXPERIMENTALS PER A L'ENSENYAMENT SECUNDARI
LLEDÓ I CUNILL, EULÀLIA ESCRIPTORES DEL MÓN. GUIA DE RECURSOS I ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES PER A LES LITERATURES
LLOBET VILA, M. CARME DE PER UN EFICAÇ ÚS DEL CENTRE D'AUTOAPRENENTATGE
LLOP CAMPANALES, FELICITAT IMPLEMENTACIÓ DE LA MEDIACIÓ A L'IES SENTMENAT
LLORET CANTERO, JOANA L'ESPAI PLE. COM DESENVOLUPAR LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES A LES UAC AMB TÈCNIQUES DRAMÀTIQUES
LÓPEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS VALORACIÓ FUNCIONAL RESPIRATÒRIA I ADEQUACIÓ DE L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA EN ALUMNES AMB ASMA INDUÏDA PER L'EXERCICI (AIE)
MARTÍN MANZANO, CARME ANÀLISI DE LES DIFICULTATS DELS ALUMNES IMMIGRANTS EN L'APRENENTATGE DEL CATALÀ I CASTELLÀ A PRIMÀRIA I PRIMER CICLE D'ESO. CONSEQÜÈNCIES METODOLÒGIQUES I PROPOSTES DIDÀCTIQUES
MARTÍNEZ I FERNANDO, ANTONI ADAPTACIÓ CURRICULAR DELS CICLES FORMATIUS, AMB GRAN VOLUM D'EQUIPAMENTS, A LA FORMACIÓ A DISTÀNCIA I ELABORACIÓ DE PROTOTIPS OPERATIUS
MARTORELL COCA, JOSEP M. EL TEATRE COM A INSTRUMENT PER A LA MÚTUA INTEGRACIÓ. MATERIALS PER A LA INTERCULTURALITAT
MASIP I UTSET, MARIA L'ORIENTACIÓ A LA SORTIDA DE L'ESO. UNA TRANSICIÓ DIFÍCIL
MASÓ MONCLÚS, ANNA IGUALTAT I DIFERÈNCIA: MATERIALS PER A LA COEDUCACIÓ EN ÈTICA I FILOSOFIA
MINDÁN NAVARRO, JOAQUÍN PROPOSTA CURRICULAR PER A LA INICIACIÓ EN L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA CULTURA GALLEGUES A L'ENSENYAMENT SECUNDARI A CATALUNYA
MOLINO TEJEDOR, LLUÍS M. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I AVALUACIÓ EN ELS LABORATORIS DE FÍSICA I QUÍMICA
MONTÓN SALES, M. JOSÉ NECESSITATS EDUCATIVES DE L'ALUMNAT D'INCORPORACAIÓ TARDANA A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: ORIENTACIONS I PROPOSTES
MORENO OLIVER, FRANCESC XAVIER ELS PROBLEMES DE COMPORTAMENT EN EL CONTEXT ESCOLAR: CAUSES I MODELS D'INTERVENCIÓ EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. ESTUDI PSICOPEDAGÒGIC
MORENO I RAMS, ÀNGELA L'AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA DELS ADOLESCENTS
MOYA OBES, JERONI LA LECTURA A L'AULA. UN PROJECTE PER A L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES, L'AUTOFORMACIÓ I EL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT
NAVARRO I ROCA, M. ROSA TREBALLEM PER PROJECTES: UNA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR ENTRE LES ÀREES D'EXPRESSIÓ I EL TREBALL A LES TUTORIES DE SECUNDÀRIA
PACHÉS I LEAL, MERCÈ PER UNA MILLORA DE LA PRÀCTICA DOCENT I DE L'APRENENTATGE DE LA REPRODUCCIÓ HUMANA EN ADOLESCENTS
PALOU VICENS, SÍLVIA L'EDUCACIÓ EMOCIONAL, UNA EINA PER LA CONVIVÈNCIA EN EDUCACIÓ INFANTIL (0-6). UNA RESPONSABILITAT COMPARTIDA AMB LES FAMÍLIES
PELEATO LABATA, MARIANO JAVIER L'AUNOTEC COM A INNOVACIÓ EDUCATIVA A L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES A L'ENSENYAMENT PRIMARI (AUNOTEC: AULA DE NOVES TECNOLOGIES)
PEÑA PÉREZ, ROSARIO DISSENY I PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS MULTIMÈDIA I PROGRAMACIÓ EN APLICACIONS D'INTERNET
PÉREZ VIÑAS, ANNA ANÀLISI DE LES ESTRATÈGIES D'APLICACIÓ D'UN PROGRAMA DE COMPETÈNCIA SOCIAL DIRIGIT A MILLORAR LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR I FOMENTAR LA CULTURA DE LA MEDIACIÓ EN CONTEXTOS DE BAIX NIVELL SOCIO-CULTURAL
PERXACHS I JUANDÓ, CLARA PROPOSTA PER A LíACTUALITZACIÓ DEL PROFESSORAT: MATERIALS CURRICULARS PER A LA COMPRENSIÓ DEL PATRIMONI I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
PLANAS I GAMUNDI, JOSEP ACTIVITATS CLIC DE SOCIALS PER A ALUMNES DELS CICLES MITJÀ I SUPERIOR DE PRIMÀRIA
PRIÓ BURGUÉS, JORDI ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN L'ESO: DISSENY D'ACTIVITATS INTERACTIVES PER A L'APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES MITJANÇANT INTERNET
PUIG AMAT, ENRIQUE RECURSOS CURRICULARS A L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA A INTERNET
RABADÀ I MOLINA, ISIDRE IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS LABORALS QUE AFECTEN LA SALUT I EL BENESTAR DELS DOCENTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI A CATALUNYA
REVERTÉ VIDAL, MARIA PILAR ELS ARXIUS: UN RECURS PER AL TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT
REY BARBÁCHANO, ROGER CREACIÓ MULTIMÈDIA I INTEGRACIÓ CURRICULAR. APLICACIONS MULTIMÈDIA I GENERADORS D'ACTIVITATS INTERACTIVES PER A ENTORNS VIRTUALS D'APRENENTATGE
RIERA CODINA, JAUME PROGRAMARI PER A L'ELABORACIÓ I CORRECCIÓ AUTOMÀTICA D'EXÀMENS-TEST
RIERA CORTÈS, ANTONI AVALUACIÓ DE L'ÚS SOCIAL DEL CATALÀ ENTRE L'ALUMNAT DE SECUNDÀRIA EN RELACIÓ AMB LA DINÀMICA SOCIOCULTURAL DELS CENTRES
RIUS OLIVA, LLUÍS BIBLIONET
SÀEZ SAGARRA, ESTHER EL CINEMA EN L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES SOCIALS
SAGUER CANADELL, NEUS L'EDUCACIÓ MUSICAL COM A EINA PER A L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL
SALES RUFÍ, JOSEP ESTUDI SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ A CATALUNYA DE CICLES FORMATIUS DE LES FAMÍLIES PROFESSIONALS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I D'ARTS APLICADES, RELACIONATS AMB LES TECNOLOGIES DE MODELATGE I ANIMACIÓ 3D, EN LES MODALITATS PRESENCIAL I A DISTÀNCIA I EMMARCADES EN EL CONTEXT DEL MERCAT ESPANYOL I EUROPEU
SÁNCHEZ CANO, MANUEL ESTRATÈGIES COMUNICATIVES EN ALUMNES D'INCORPORACIÓ TARDANA
SANJUAN GONZÁLEZ, CARME UN MODEL D'INTERVENCIÓ CURRICULAR PER ATENDRE LA DIVERSITAT EN L'ETAPA D'ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI
SOLER PRATS, JOSEP MARIA LA RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA AL NOSTRE ENTORN: ANÀLISI DE LA REALITAT ACTUAL I RECULL DE POSSIBLES PROPOSTES. EL PAPER DE L'ASSESSOR
SUAU I PUIG, FRANCESC LA VIRTUALITZACIÓ D'UN CENTRE EDUCATIU
TORRA BITLLOCH, MONTSERRAT VIES PER CONDUIR L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES DELS CONTINGUTS A LES COMPETÈNCIES. UN ESTUDI DES DE LES MATEMÀTIQUES A PRIMÀRIA
VALERO SAIZ, JOSÉ LA FIBROMIÀLGIA JUVENIL COM A CAUSA DE RETARD ESCOLAR A L'ADOLESCENT. INCIDÈNCIA EN LA ZONA SANT GERVASI DE BARCELONA
VALL I PARERA, CARME DISSENY DE MINI UNITATS DIDÀCTIQUES (MUD) DE L'ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL I CULTURAL
VELASCO MARTÍN, CARMEN LES NOVES TECNOLOGIES COM A EINA D'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES
VERDAGUER I AUTONELL, M. TERESA NARRATIVA JUVENIL A L'ABAST. BASE DE DADES PER FOMENTAR L'AUTONOMIA LECTORA DELS ALUMNES I FACILITAR L'ORIENTACIÓ AL PROFESSORAT
XIFRÉ ARROYO, ÀNGEL ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE CENTRES DOCENTS. ESTUDI I PROPOSTES DE MILLORA