Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 
Materials 

 
Títol: Activitats Clic de Socials per a alumnes dels cicles  mitjà i superior de Primària
Autoria: Josep Planas i Gamundi
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: El treball ha consistit en l’elaboració de 30 exercicis mitjançant el programa Clic 3.0. D’aquests, 12 exercicis (un total de 34 paquets amb 644 activitats) destinats al cicle mitjà i 18 exercicis (un total de 61 paquets amb 1.459 activitats) destinats al cicle superior. 
El treball s’ofereix en format CD-Rom en el que, mitjançant una pàgina web, s’ofereixen els continguts dels exercicis en format text, els paquets en format PCC (per ser copiats directament a l’ordenador) i en format EXE creat amb Mkinst per poder instal·lar-lo en ordinadors que no disposin de lector de CD-Rom. 
Finalment, el treball també es troba disponible en una pàgina web que mantindrà actualitzats, periòdicament, els enllaços a pàgines i documents recomanats que complementen el treball realitzat.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat a l’aula que ofereix, també, material i enllaços de suport al professorat. Àrea del Coneixement del Medi Social i Cultural de Primària.
Temes i/o Identificadors: Ensenyament; clic; primària; ciències socials; geografia; societat; història; Catalunya; Espanya; Europa; Món.
Destinataris: Educació Primària (cicles mitjà i superior). Educació Secundària Obligatòria (primer cicle).
Resum: La concepció del treball és eminentment pràctica. L’objectiu global és fornir l’ensenyament primari d’un recurs global en l’àrea del coneixement del medi social i cultural per ser utilitzat com a complement, treball previ o fins i tot avaluació de l’adquisició dels continguts de l'àrea en cadascun dels cicles.
Les activitats se serveixen de l'entorn de treball CLIC per ser utilitzades com a eina de suport en l'ensenyament de les ciències socials en els cicles Mitjà i Superior de l'Educació Primària.
Aquestes activitats CLIC es complementen amb una pàgina web que permet, mitjançant les eines habituals de navegació, de fer un recorregut per tots els continguts desenvolupats a través de les activitats CLIC.
El treball comprèn:
1. El disseny de les activitats (recopilació de continguts, estructuració, recerca d’imatges, estructuració de les activitats...).
2. La construcció de les activitats CLIC pròpiament dites.
3. Disseny i construcció d’una web complementària (amb els enllaços corresponents).
Es pretén que les dues activitats (CLICS i web) es complementin de manera que el professorat podrà impartir l'àrea de ciències socials dels cicles mitjà i superior a partir de la pàgina web com a informació prèvia, i a partir de les activitats CLIC es permetrà el control de l'adquisició dels continguts.
La disponibilitat del material preparat també dona al professor l'oportunitat de triar l’activitat més adient, segons els continguts que imparteixi en cada moment, si prefereix l'ús esporàdic del material CLIC.
Els exercicis CLIC per al cicle superior poden ser d’utilitat també en el primer cicle de l’Ensenyament Secundari Obligatori.