Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 
Annexos

 
Títol: Anàlisi de les estratègies d’aplicació d’un programa de Competència Social dirigit a millorar la convivència escolar i fomentar la cultura de Mediació en contextos de baix nivell socio-cultural
Autoria: Anna Pérez Viñas
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: Conté l’anàlisi, estudi i valoració de 9 projectes o programes que incideixen en la millora de la gestió de la convivència i la memòria de la investigació.
1. Projecte d’aplicació del Programa de Competència Social a l’IES Badia del Vallès, de 61 pàgines.
2. Projecte ONLINE: Projecte de suport a les UAC’s dels instituts d’ensenyament secundari de Badia del Vallès, de 59 pàgines.
3. Projecte de prevenció i tractament de l’Absentisme Escolar, de 41 pàgines.
4. Projecte de Projecte de Resolució de Conflictes, de 13 pàgines.
5. Programa de la Promoció de la Tolerància entre infants i adolescents. Projecte LUCY de l’Ajuntament de Badia del Vallès, de 10 pàgines.
6. Projecte d’Escola de Pares i Mares, de 11 pàgines.
7. Proposta d’elaboració del Projecte de Ciutat Educativa de Badia del Vallès, de 12 pàgines.
8. Programa d’atenció a la Comunitat Gitana, de 8 pàgines.
9. Programa d’activitats i recursos per als IES, de 13 pàgines.
10. Memòria de la investigació, de 48 pàgines.
Orientació del treball: Material que recull les experiències d’un municipi que treballa de forma conjunta a nivell d’escoles, instituts i administracions la convivència en els centres escolars i en el municipi, per ser consultat per Equips Directius, Tècnics d’Administracions com l’Ajuntament i Professionals del EAP.
Temes i/o Identificadors: Estratègies; competència social; convivència; mediació.
Destinataris: La majoria de projectes centren el seu estudi a l’Ensenyament Secundari Obligatori, si bé molts projectes es poden adaptar o també s’estan desenvolupant a l’Ensenyament Primari.
Resum: Davant l’evident necessitat de millora del sistema escolar, i especialment on és més elevat el percentatge de fracàs escolar, d’absentisme i de conductes conflictives, que és en un context de baix nivell socio-cultural, he analitzat un seguit d’estratègies, que poden ajudar als centres de Secundària en la seva gestió de la convivència escolar.

El document resultant d’aquest treball, consta:
- Descripció de l’aplicació d’un programa Competència Social en un institut d’una zona de risc social.
- Descripció d’un nou projecte per aplicar als alumnes de les UAC. Valoració i propostes de millora.
- Anàlisi de projectes que poden ajudar als instituts a millorar la convivència dins dels centres.

La situació descrita és una situació aplicable a qualsevol població, on s’observa:
- Un sistema escolar que ha de continuar millorant en la tasca de l’atenció a la diversitat.
- El fracàs escolar necessita trobar solucions en alternatives diferents a les que l’han provocat.
- Necessitat de canvi en la cultura de prioritats educatives, posant l’educació integral de la persona per sobre de la mera instrucció.

El contingut d’aquesta investigació pot permetre recollir propostes d’estratègies i d’organització per a centres de secundària que ajudin a fer viable una proposta de centre que treballi en la cultura de la mediació com a element de millora de l’ensenyament-aprenentatge.