Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Els problemes de comportament en el context escolar: causes i models d'intervenció en l'educació secundària obligatòria. Estudi psicopedagògic
Autoria: Francesc Xavier Moreno Oliver
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: Memòria de 199 pàgines, en el final de la qual es relaciona la bibliografia citada i un annex amb el model de protocol diagnòstic resultant del treball d'investigació.
Orientació del treball: Delimitació dels principals factors de risc que generen els problemes de comprotament en el context escolar, així com el protocol diagnòstic per a la seva detecció, bé sigui amb finalitat preventiva, correctora o reestructuradora.
Temes i/o Identificadors: Problemes de comportament, factors de risc, factors de protecció, educació secundària, diagnòstic escolar, model d'intervenció.
Destinataris: Primer cicle de l'ESO.
Resum: El treball ha pretès detectar quins són els factors de risc determinants dels problemes de comportament, quedant demostrat que no es donen els mateixos factors de risc per a tots els alumnes conductuals, és a dir, si bé les conductes pertorbadores poden ser les mateixes, l'etiologia d'aquestes sol ser específica i diferent en cada cas.
Hi ha un protocol diagnòstic per a la detecció dels citats factors de risc, la utilitat de la qual pot ser preventiva, correctora o reestructuradora.