Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball 

 
Títol: Narrativa juvenil a l'abast. Base de dades per fomentar l'autonomia lectora dels alumnes i facilitar l'orientació al professorat
Autoria: M. Teresa Verdaguer i Autonell
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: El treball és una base de dades informatitzada que conté una selecció de 240 títols de novel·les juvenils organitzada a partir de les necessitats i/o preferències de tria dels lectors: tema, gènere i subgènere, grau de dificultat.
Inclou, també, infomració adreçada específicament al professorat o als professionals directament relacionats amb la Literatura Infantil i Juvenil: l'organització del text i les ressenyes i crítiques literàries aparegudes en les diverses publicacions especialitzades.
Inclou, a més, informació sobre l'existència de versions o d'adaptacions en d'altres mitjans audiovisuals: jocs multimèdia, pel·lícules de cinema, dibuixos animats, còmics ...
En l'apartat d'informació sobre la Base de Dades s'hi ha inclòs la bibliografia utilitzada per establir la selecció de títols, una proposta de llistat complementari de títols per completar la selecció i una Fitxa bibliogràfica de control de lectura per tal que els alumnes puguin elaborar el seu currículum lector.
Orientació del treball: És una Base de Dades que pot ser utilitzada:
- a la biblioteca del centre, instal·lada a l'ordinador per tal que els alumnes puguin buscar, seleccionar i triar autònomanent la seva lectura;
- a l'aula com a selecció de títols per a la biblioteca d'aula;
- també podria ser utilitzada pels professionals de les biblioteques a l'hora d'orientar els lectors.
Temes i/o Identificadors: Ensenyament; didàctica, lectura; gust per la lectura; foment de la elctura; literatura juvenil; novel·la juvenil; narrativa juvenil; gèneres literaris; temes literaris; autors literatura juvenil; organització textual; ressenyes literàries.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria; 1r curs de Batxillerat; biblioteca del centre.
Resum: El treball és una Base de Dades que conté una selecció de 240 novel·les juvenils resultants de l'encreuament de 12 seleccions bibliogràfiques per tal d'oferir al professorat d'ESO un llistat de títols a l'entorn dels quals hi hagi consens respecte a la seva vàlua literària. El criteri de selecció ha obeït, per tant, a la voluntat de fer una tria qualitativa, més que no pas quantitativa o lingüística. S'han buscat aquelles obres que es podrien considerar clàssics de la Literatura Juvenil.
La presentació de la selecció de títols a través d'una Base de Dades informatitzada permet oferir la informació organitzada a partir de diferents aspectes (tema, gènere i subgènere, organització textual, grau de dificultat, versions multimèdia o audiovisuals, ressenyes ...), per tal que el professorat i l'alumnat puguin orientar i concretar amb facilitat i rapidesa la seva tria personal. La cerca es pot fer per títol, de maneraq que s'accedeix a la informació completa de cadascun d'ells i al llistat íntegre de títols, o seleccionant prèviament les característiques desitjades al text que es busca. En aquest últim cas, el resultat de la cerca és el llistat de títols que reuneixen les característiques soli·licitades.