Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball 

 
Títol: Escriptores del món. Guia de recursos i orientacions didàctiques per a les literatures
Autoria: Eulàlia Lledó i Cunill
Modalitat: A: curs escolar sencer
Característiques: Treball que consta d'una memòria de 38 pàgines i dos annexos.
L'annex 1 recull la sèrie d'unitats didàctiques Escriptores del món, que consta d'una introducció, cinc unitats i un apèndix a les unitats.
L'annex 2 aplega la base de dades Cassandra sobre llibres de crítica literària.
Orientació del treball: Material per a l'aula: literatura universal, catalana, castellana, llatina i grega.
Temes i/o Identificadors: Didàctica; material per a l'ensenyament; literatura; prosa; poesia; cartes; escriptores; exercicis; lectures; llengua; comentari de text; ginecocrítica; coeducació; educació en valors; bibliografia de crítica literària; base de dades.
Destinataris: Educació secundària postobligatòria; formació del professorat.
Resum: El treball consisteix en una sèrie d'unitats didàctiques que permet oferir per si mateixa una assignatura optativa de l'àrea de llengua i literatura, que lliga específicament amb una de les matèries optatives tipificades que ofereix el Departament: concretament l'assignatura de Literatua Universal. També és un reforç per a matèries de literatura (especialment de batxillerat).
Per altra banda, el treball és també una base de dades documental de llibres de crítica sobre autores antigues, modernes, i les corresponents didàctica i fonamentacions teòriques.