Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Assoliment de les competències bàsiques en l’ESO: disseny d’activitats interactives per a l’aprenentatge de la llengua catalana mitjançant Internet
Autoria: Imma Farré i Vilalta
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: Aplicació informàtica interactiva d’activitats per a l’assoliment de competències bàsiques de l’àmbit de comprensió lectora i de l’àmbit funcional.
Adreça provisional: www.escacsbalaguer.org/catala
Funciona correctament mitjançant Microsoft Internet Explorer.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat a l’aula d’informàtica del centre o a casa.
Temes i/o Identificadors: Llengua catalana; competències bàsiques; comprensió lectora; activitats interactives.
Destinataris: Educació secundària obligatòria.
Resum: El treball realitzat consisteix en l’elaboració d’una aplicació informàtica amb materials de suport innovadors, per tal que l’alumnat, de manera autònoma o de forma guiada pel professor, pugui assolir un mínim de competència en llengua catalana (concretament en comprensió lectora i àmbit funcional).
Les competències bàsiques s’agrupen en blocs homogenis, dins d’aquests s’estableixen els tipus d’activitats, i dins de cada activitat, diversos exercicis.
El sistema d’aprenentatge pot ser guiat (els exercicis es realitzen de forma seqüencial dins de cada apartat d’un bloc) o a l’atzar (els exercicis es presenten de manera aleatòria dins de l’àmbit del bloc).
Per a la creació d’aquesta aplicació s’han utilitzat les noves tecnologies a l’abast per a la confecció de pàgines web dinàmiques amb connexió amb bases de dades.