Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La millora de la Formació Permanent del Professorat per al desenvolupament d’innovacions curriculars: el cas de la lectura i l’escriptura amb un enfocament constructivista
Autoria: Pilar Iranzo García
Modalitat: B3: mitja jornada durant un curs escolar.
Característiques: Aquest treball conté 2 volums amb un total de 257 (240 en l’anterior versió en paper) pàgines el primer volum -dedicat a la memòria d’investigació- i 300 el segon volum d’annexos.
També conté una base de dades (‘Acces’) amb taules i consultes que constitueixen els annexos.
Aporta informacions i valoracions sobre aspectes qualitatius i quantitatius de la formació permanent del professorat fruit d’un procés de 8 anys (1995-2002). 
De tot el material documental, donat que pretenem salvaguardar la privacitat de les dades, pel que fa a la base de dades on es recullen les taules i consultes sobre les activitats formatives realitzades en el si de cada una de les entitats administratives implicades, només s’hi podria disposar prèvia autorització de l’autora i d’aquelles.
Per altra part, qualsevol consulta al respecte, trobarà la nostra total col.laboració. 
Conté una bibliografia extensa i actual sobre la formació del professorat.
Orientació del treball: Treball d’investigació avaluativa.
Temes i/o Identificadors: Formació Permanent del Professorat; models de formació permanent; desenvolupament curricular; funcions dels assessors curriculars; ‘lectura i escriptura constructivista’; anàlisi qualitativa d’accions formatives; anàlisi de la gestió territorial de la formació docent; SEDEC-primària-Tarragona; ICE-URV; modalitats formatives: cursos i ‘assessoraments en centre’.
Destinataris: Administracions Educatives; formadors i assessors curriculars i organitzatius, psicopedagogs; entitats organitzadores o gestionadores d’activitats formatives; equips directius i coordinadors d’equips docents; professorat d’EI i EP.
Resum: Un disseny d’autoavaluació de processos formatius en el que actuo com a formadora i “investigadora”, cerca aprofundir en els elements interns i estructurals (de gestió i organització de la formació permanent) que poden aportar qualitat a la formació permanent del professorat per a que s’iniciï  i/o es consolidi una innovació curricular en relació a la temàtica concreta de la lectura i l’escriptura constructivista.
La primera aproximació al camp d’estudi, considerat treball previ però sobre el que s’informarà per a no trencar la unitat de la investigació, està centrada, com diem, en la vessant interna de la formació: amb un estudi de cas múltiple s’analitzen, qualitativament, accions formatives de dues modalitats diferents; l’anàlisi se centra en els “processos” que, en contextos concrets de formació, actuen favorablement en l’adopció i el desenvolupament d’innovacions per part del professorat; els documents informatius en aquesta part són, majoritàriament, de tipus personal i narratiu com ara diaris, autoinformes, etc.
La part específica de la llicència pretendrà, amb un tractament metodològic de bases de dades, detectar itineraris de formació (accions, modalitats, i temàtiques concretes) que han esdevingut a la província de Tarragona, al llarg d’un període concret i significatiu per la temàtica d’estudi (1994-95 // 2000-01), tot subratllant el paper que la gestió hi hagi pogut jugar.