Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Atenció a la diversitat i avaluació en els laboratoris de Física i Química
Autoria: Lluís M. Molino Tejedor
Modalitat: B2: cinc mesos.
Característiques: El treball conté 238 pàgines amb els guions de 70 treballs pràctics de laboratori de física i química.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat al laboratori i/o a l'aula.
Temes i/o Identificadors: Ensenyament; avaluació; didàctica; ciències; experimentals; forces; guies; guions; pràctiques; experiències; laboratori; física; química; àcids; bases; calors; calorimetria; circuits; corrent; cristal·lització; dissolucions; electricitat; electrostàtica; electròlisi; energia; fluids; fusió; gasos; hidrostàtica; magnetisme; materials; mecànica; metalls; moviemnt; òptica; piles; polímers; precipitació; reaccions; separació; solubilitats; sublimació; temperatura.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria.
Resum: Els guions dels treballs pràctics han estat preparats pensant en els objectius que es volen assolir amb el seu ús:

- Atendre a la diversitat en el laboratori de manera que una mateixa pràctica pugui ser realitzada amb total seguretat i amb la màxima autonomia possible per alumnes amb diferents ritmes de treball i diferents coneixements previs.
- Permetre l'autoavaluació del treball pel propi alumne, fent-li entendre que ha seguit un procediment experimental precís i que s'adoni que els resultats i les conclusions que pugui extreure dels experiments han d'estar en concordança mab el procediment experimental.
- Millorar el procés d'avaluació de les pràctiques de laboratori. L'autoavaluació feta per l'alumne pot ajudar el professor a fer-ne la seva avaluació.