Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Adquisició automàtica de dades al laboratori de química: elaboració de guies d'activitats experimentals per a l'Ensenyament Secundari
Autoria: Emilio Lalana Espuña
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: Treball de 269 pàgines amb nou annexos de 257 pàgines.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat al laboratori de Química o de Física. Assignatures de Física i Química.
Temes i/o Identificadors: Ensenyament, experiments, química, pràctiques de química, laboratori, EXAO, ECAO, MLB, Microcomputer Based Laboratory, captació automàtica, sensors, Chemistry, treballs pràctics, Gay Lussac, massa molar, calor de dissolució.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria.
Resum: El treball conté una col·lecció de guies per al professorat i alumnat d'activitats fetes amb un equip d'adquisició automàtica de dades, agrupades en projectes.
Per a cada tipus de sensor s'ha dissenyat una sèrie d'activitats amb el propòsit d'assolir un coneixement del sensor i fer alguna aplicació senzilla que tingui un cert interès.
Altres activitats utilitzen un o dos sensors i el seu objectiu és estudiar el comportament de la matèria, deduir alguna llei del seu comprotament o obtenir el valor d'alguna magnitud interessant.
Al final de cada activitat hi ha un full de conclusions i preguntes que ha de respondre l'alumne/a individualment. Al final de cada projecte s'inclou una avaluació i una relació de propostes complementàries. La memòria afegeix les respostes amb comentaris addicionals a tots els fulls de preguntes i avaluacions.