Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Motivació ètica i gènere
Autoria: Marta Doltra Tapiola
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: El cos del treball té 38 pàgines, en les quals s’expliquen i es treuen conseqüències d’una enquesta passada a diferents nivells d’alumne de  l’IES “Parc de l’Escorxador”.
Tant el resultat numèric de l’enquesta, en percentatges,  com les gràfiques corresponents s’adjunten a darrera constituint els annexos 1 i 2 respectivament del treball.  Les he lliurat  com a annexos perquè els percentatges resultants de l’enquesta i les gràfiques constitueixen una unitat i ja que les gràfiques ocupen excessiu espai magnètic com per ser integrades en el cos del treball i havien de incloure’s com a annex, he inclòs també els percentatges com a annex. Cal indicar, però, que les condicionis de l’enquesta s’especifiquen en el cos del treball.  
Apart dels annexos 1 i 2, el treball va seguit de tres annexos més, corresponents a exercicis pràctics adaptats d’un treball previ, fet per mi i un company, a l’IES de la Universitat Central de Barcelona. El títol i l’any del treball, que no fou publicat, s’especifica en la bibliografia. Els exercicis es refereixen justament als trets que més diferencien els nois i les noies, segons els meus resultats: l’agressivitat, l’autoestima, la justícia i la cura. 
La obra va seguida de la bibliografia utilitzada i esmentada i d’un índex de continguts. 
Orientació del treball: Es tracta d’un treball d’investigació teòric sobre les característiques diferencials dels nostres alumnes segons el gènere. Per tant va adreçat fonamentalment als professors com a orientació. 
Els gèneres s’estudien des d’una perspectiva genètica, és a dir, al llarg de la seva evolució. Per això s’estudien els alumnes de 1r d’ESO, de 4t d’ESO, de Batxillerat i un grup d’adults. El grup d’adults serveix per veure com evolucionen les diferències genèriques al llarg de la vida, és a dir, cap a on cal orientar els alumnes d’acord amb llur probable futura evolució psicològica.
També, però es pot utilitzar en l’ensenyament d’altres maneres, com consta en l’apartat “Nivell”.
Temes i/o Identificadors: Nois, noies, homes, dones, cura, justícia, agressivitat, autoestima, violència.
Destinataris: a)  als professors  per conèixer i comprendre millor els alumnes de tots els nivells de ensenyament secundari en funció del gènere. 
b) Com a contingut temàtic de classe pot anar dirigit  als alumnes de batxillerat que estudien psicologia o filosofia en general. 
c) Als alumnes d’ESO que estudien valors morals, però, en aquest cas, no tant el cos del treball sino per orientar exercicis de classe , tal com figura en els annexos 3, 4 i 5. 
Resum: El tema ja havia estat treballat per a una conferència donada al Liceu Joan Maragall de Filosofia dins d’un cicle de ponències sobre el tema Eros i Thanatos .
Hi ha força publicacions actuals que intenten esbrinar per què els homes i les dones es dediquen en gairebé totes les cultures a diferents tasques i si aquesta diferent treball social és causa o conseqüència de la diferent psicologia masculina o femenina.  No entro a fons en el tema perquè es tracta d’un treball eminentment pràctic. 

1-Les hipòtesis inicials del treball són:
Els nois valoren més la justícia i les noies la cura
Els nois són més agressius

2- El pla del treball que m’havia proposat l’he acomplert gairebé de forma exacta. Així com  la metodologia emprada segueix el que m’havia proposat: és inductiva.
 
3.- Els resultats obtinguts corroboren les hipòtesis amb matisacions i arriben a una altra conclusió preocupant. La baixa autoestima de moltes noies.