Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Necessitats educatives de l'alumnat d'incorporació tardana a l'educació secundària obligatòria: orientacions i propostes
Autoria: M. José Montón Sales
Modalitat: A: curs escolar sencer
Característiques: Treball de 127 pàgines.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat a l'aula: Ciències Experimentals, Ciències Socials, Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques i Tecnologia.
Material per ser utilitzat pel professorat especialista en atenció a la diversitat.
Material per ser utilitzat pels Equips d'Educació Compensatòria i EAP.
Temes i/o Identificadors: Alumnat d'incorporació tardana; atenció a la diversitat de l'alumnat immigrant; didàctica; metodologia.
Destinataris: Tercer cicle d'Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria.
Resum: El treball està organitzat en tres parts, precedides d'una introducció i seguides d'unes consideracions finals.
La primera part aborda una sèrie de qüestions relacionades amb l'escolarització de l'alumnat immigrant que presenta més dificultats per incorporar-se al nostre sistema educatiu.
En la segona part es plantegen algunes estratègies per adaptar el currículum a les classes ordinàries.
La tercer part està dedicada a l'estudi i valoració d'experiències rellevants portades a terme en centres educatius de Catalunya, d'altres Comunitats Autònomes i de països de la Unió Europea i d'Amèrica del Nord, que tenen ja una certa tradició en l'escolarització de l'alumnat immigrant.