Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol:

CIUTADANS EDUCATS, CIUTADANS INSTRUÏTS: aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació ambiental

Autoria: Antonio-Germán López López
Modalitat: A
Característiques: Portal "Els Sistemes Ambientals".  (http://www.xtec.es/iesjoanoro/sistemes)
Memoria (79 pp + CD-Rom contenint la web)
Orientació del treball: Matèrial de suport per l’aula, portal d’informació ambiental.
Temes i/o Identificadors:

Educació ambiental, medi ambient, atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera, antroposfera, energia, residus, canvi climàtic, contaminació, ozó, aqüífers, salinització, rius, llacs, boscos, sostenibilitat, cercadors

Nivell: 2n cicle d’ESO, Batxillerat, cicles formatius.
Resum:

El producte principal del treball Ciutadans educats, ciutadans instruïts: aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació ambiental ha estat la creació del portal "Els Sistemes Ambientals", el qual s’anirà actualitzant o reconstruint de forma periòdica. En aquests moments, les pàgines es poden consultar a http://ww.xtec.es/iesjoanoro/sistemes.
Sota la divisió clàssica Atmosfera-Hidrosfera-Geosfera-Biosfera, s’inclouen uns 250 elements originals htm que contenen informació i documentació ambiental bàsica dirigida a professors i estudiants. Tots els tòpics tractats s’inicien amb un text introductori i, quan s’escau, vincles interns d’ampliació. El cos principal del treball està format, però, per una base documental (articles, textos diversos, taules, gràfics, imatges, etc.) de suport didàctic i per una ampla col·lecció de vincles comentats i classificats per temes. S’hi inclou també una bibliografia temàtica amb 360 referències i una guia d’activitats.
El material aportat pretén estimular l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació ambiental, tot considerant que ens trobem en un moment crític en el qual, junt a l’agudització d’alguns problemes ambientals ben identificats, es divulguen els coneixements d’una manera acrítica, sovint sotmesa a mites, errors de concepte i proclames catastrofistes.