Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L’aprenentatge de la Ciutadania durant l’ESO. Teoria i Pràctica
Autoria: Ángel C. Moreu Calvo
Modalitat: A
Característiques: El treball  conté 127 pàgines ordenades en dos blocs de reflexió corresponents a la teoria i la pràctica de l’educació per a la ciutadania democràtica, que es complementa amb un recull d’experiències, una breu antologia de textos de suport, propostes d’activitats d’aprenentatge i una bibliografia de llibres, articles, capítols de llibres i pàgines web.
Orientació del treball: Propostes per a la reflexió sobre la teoria i la pràctica educativa en el marc de l’escola democràtica a nivell d’ESO.
Temes i/o Identificadors: Ciutadania, ciutadans, ciutadania democràtica, exercici de la ciutadania, valors de la ciutadania, àmbits per a l’ensenyament-aprenentatge de la ciutadania, globalització i educació, drets i deures, participació i responsabilitat, organització i gestió de l’escola democràtica.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria
Resum:

El treball conté, en primer lloc, un estudi teòric, centrat en la definició contextual de ciutadania i d’educació per a la ciutadania, a partir, entre d’altres, d’una revisió històrica del concepte de ciutadania, la delimitació dels seus entorns, la definició dels valors que li són propis, i una mirada al futur des de la dimensió globalitzadora. Aquest estudi es complementa amb un recull d’experiències de l’àmbit de l’educació per a la ciutadania en centres de secundària, i una antologia de fragments d’obres i documents relacionats amb els temes tractats a l’estudi teòric.
En segon lloc, el treball conté una reflexió sobre la pràctica amb idees i materials relacionats amb l’organització i la gestió democràtiques dels centres de secundària (revisió i adequació, si s’escau, dels documents programàtics, sensibilització del professorat, foment de la participació dels alumnes, etc.), i amb l’ensenyament-aprenentatge de la ciutadania des de diferents perspectives (la tutoria, el crèdit variable o l’eix transversal).