Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: El conte com a eina pedagògica per a l’adquisició de competències socials i el tractament de la multiculturalitat
Autoria: Antònia Navarro Babiloni
Modalitat: A
Característiques: El treball conté 61pàgines amb bibliografia agrupada temàticament i 5 annexos. Annex 1: Recull de materials per treballar a l’aula. Annex 2, Crèdit variable Un món ple d’històries I per a 1r. cicle d’ESO, Annex 3 Crèdit variable Un món ple d’històries II per a 2on. Cicle d'ESO. Annex 4: Curs de 30 hores de formació permanent del professorat. Annex 5: CD Duniazad com a material de suport dels crèdits variables i per exercicis a l’aula. Pàgina web
http://www.xtec.es/~mnavar22, on es poden consultar els treballs realitzats i on esperem rebre treballs i notícies en cas que es portessin a terme algunes de les activitats propostes
Orientació del treball: Treball d’investigació sobre la utilització del conte en el disseny curricular de diverses matèries i tutoria. Materials per a ser utilitzats a l’aula. Realització de dos Crèdits variables relacionats amb l’adquisició de competències socials. Materials per a Socials. Materials per a cursos adreçats a professors. Materials de suport per a l’aula. Us de les noves tecnologies a l’aula en diverses activitats del material elaborat.
Temes i/o Identificadors: Contes, relats, faules, mites, habilitats socials, multiculturalitat, didàctica, escriptura creativa, expressió oral, expressió escrita, llenguatge no verbal, adolescència, resolució de conflictes, desenvolupament moral.
V.Propp, B. Bettelheim. M.L.Von Franz, Jung, PNL, Arteràpia
Nivell: Educació Secundària Obligatòria. Ensenyants
Resum: Aquest és un treball pràctic per a la utilització del conte a l’aula, en especial per a l’adquisició de les habilitats socials i per afavorir la comprensió i valoració de la multiculturalitat que estem amb la que ens trobem en la nostre societat.
S’han elaborat dos crèdits variables per a primer i segon cicle de l’ESO amb nombroses activitats per tal de practicar les habilitats i els conceptes ja esmentats.
S’ha dissenyat hi impartit un curs de trenta hores de formació permanent del professorat doncs pensem que abans de utilitzar les tècniques i activitats que proposem seria bo que els professors en tinguessin experiència.
El CD Duniazad, amb cinc històries conté contes, faules i fins i tot referències als mites. No volíem deixar de banda cap de les possibilitats dels relats fantàstics.
Amb la creació de la pàgina web http://www.xtec.es/~mnavar22 pretenem posar a l’abast dels companys les nostres conclusions i activitats pràctiques.
Voldríem que fos un lloc d’intercanvi d’experiències amb el conte com a eina pedagògica.
Aquest és també un espai per aquells alumnes i professors que vulguin escriure els seus contes i veurel’s publicats.