Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Tècniques de Musicoteràpia aplicades a l’escola. Una proposta de treball interdisciplinari per a nens amb necessitats educatives específiques
Autoria: Àngela Quero i Gallego
Modalitat: A
Característiques: El treball  conté 210 pàgines. S’estructura en tres parts més la bibliografia. La primera part és una exposició de la capacitat terapèutica de la música. En la segona s'explica el concepte i les bases científiques de la Musicoteràpia. El tercer apartat no és teòric i conté un repertori de 136 activitats de Musicoteràpia que es poden aplicar a l'aula. A més, el treball té un annex on es descriu el treball de camp realitzat amb nens de sis anys, als quals l'autora va implementar diverses tècniques de Musicoteràpia, algunes de les quals es troben en el tercer apartat.
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula ordinària, Educació Especial, Expressió Corporal i a l’assignatura de Música
Temes i/o Identificadors: Música.- Musicoteràpia.- Dansateràpia.- Tècniques de Musicoteràpia.- Activitats musicals.- Ensenyament musical.- Educació Especial.- Educació emocional.- Tècniques de reforçament de capacitats cognitives.- Educació de la sociabilitat.- Educació de l'empatia.- Tècniques de creixement de l'autoestima.
Nivell: Educació Infantil; Educació Primària; Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria
Resum: Aquest treball de recerca sobre tècniques de Musicoteràpia aplicades a l’Educació intenta mostrar el valor terapèutic i reeducatiu de la Música, així com la necessitat d’incloure la Música a l’escola com a una eina per a educar i formar als infants i adolescents. També recorda que la Musicoteràpia està present als països del nostre entorn dins l’àmbit educatiu.
La memòria consta de tres parts i un annex. Les dues primeres parts són teòriques i es basen en una extensa bibliografia, mentre que la tercera és pràctica i recull en part l'experiència professional de l'autora.
1. La Música com a fenomen humà, terapèutic i educatiu: l’home i la dona, éssers musicals; valor terapèutic de la música; bases neurològiques i psicològiques de l’ensenyament musical; principals mètodes de l’ensenyament musical.
2. Fonaments científics i metodològics de la Musicoteràpia: definició de Musicoteràpia, corrents metodològics actuals, protocol d’actuació a Musicoteràpia, Musicoteràpia i Medicina, Dansateràpia i Biomúsica, Musicoteràpia i Educació.
3. Repertori d'activitats de musicoteràpia adreçada als mestres: relació d’execicis senzills de dansa, audició, cançó, instrumentació i creació adreçades als mestres d’Infantil, Primària i Primer Cicle de l’ESO perquè les puguin fer servir a l’aula. No cal tenir coneixements musicals ni ser mestres de Música, simplement amb la sensibilitat natural que cada docent posseeix per a la Música pot fer les activitats. També les poden fer servir els professors d’Educació Especial i Educació Física. Les tècniques estan ordenades segons els objectius seguents:autoestima, empatia, gestió d’emocions, reforçament d’elements cognitius, sociabilització i foment del benestar. En cada activitat s’indiquen els objectius específics, l’edat recomanada i el material necessari, incloent les audicions que es proposen.
A banda, el treball disposa d’un annex on es descriu el treball de camp dut a terme per l'autora de la recerca amb infants de sis anys.
La present memòria defensa que la Musicoteràpia aplicada a l’Educació pot aportar altres elements que no siguin el creixement de la intel·ligència i del coneixement lògic i mental. Intenta mostrar que la Música no hauria de ser únicament un vehicle pedagògic-terapèutic, sinó també el camí per a portar els alumnes cap a un món més alegre i feliç.