Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Estratègies educatives per a l’aprenentatge d’Història de l’Art a l’E.S.O.
Autoria: Alícia Santiago Tamame
Modalitat: A
Característiques: El treball  està integrat per: tres carpetes didàctiques, una presentació en Power Point i una pàgina web.
Cada carpeta presenta una part teòrica, activitats, avaluacions, un vocabulari específic, una bibliografia dividida per períodes artístics i un llistat de possibles sortides relacionades amb els temes estudiats.
La primera carpeta està dedicada a l’art prehistòric, l’antic i el clàssic conté 120 pàgines. La segona té 99 pàgines sobre l’art medieval, i la tercera de 169 pàgines, inclou l’art modern i contemporani.
Orientació del treball: Material per a l’aula. Assignatura de Ciències Socials.
Temes i/o Identificadors: Art prehistòric, Art antic, Art clàssic, Art medieval, Art modern i Art contemporani.
Nivell: Educació Secundària obligatòria
Resum: Aquest treball pretén contribuir al coneixement d’alguns aspectes de la Història de l’Art, per part dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.
Volem que des de la visualització i lectura de les obres d’art, l’alumne/a s’apropi a la mentalitat i la societat dels artistes que les van realitzar i desenvolupin les seves sensibilitats envers la societat a la qual pertanyen.
La Història del Art és una disciplina d’aprenentatge que permet apropar l’alumnat a cultures diferents d’una manera força atractiva, desenvolupant empaties cap a manifestacions culturals diverses.
El projecte està dividit en tres blocs que engloben des de l’Art Prehistòric fins a l’Art del nostre segle. Cada bloc s’ha destinat a un determinat curs d’Educació Secundària obligatòria, i abasta un període concret de la Història de l’Art i conforma una unitat o carpeta didàctica. Les tres carpetes que s’han realitzat són:
1ª.- Art Prehistòric , Art Antic i Art Clàssic
2ª.- Art Medieval
3ª.- Art Modern i Contemporani.
A cada unitat o carpeta s’expliquen els temes més importants d’aquests períodes, tot incidint en obres significatives de l’art català.
Així, el treball que s’ha dut a terme està constituït per:
    Tres carpetes didàctiques

    Una presentació dels temes en Power Point

    Una pàgina web

Amb tots aquests materials volem ajudar a educar la sensibilitat visual dels alumnes, intentant que arribin a familiaritzar- se amb el món artístic.