Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La percepció del medi escolar per part de les famílies immigrants. Una aportació als Plans d’acollida.
Autoria: M. Dolors Gibert Fortuny
Modalitat: A
Característiques: El treball conté 189 pàgines. Té una bibliografia especialitzada i dos annexos: un que inclou el resum de seminaris i cursos relatius a la immigració, la cultura islàmica i les "segones generacions" d’immigrants (que, al no ser editats, no es poden consultar com la resta de documents citats a la bibliografia) i l’altre que recull fragments significatius de les entrevistes fetes a immigrants amb fills escolaritzats a Catalunya.
Orientació del treball: Treball de recerca teòric amb aportacions concretes per a l’elaboració i l’aplicació dels Plans d’acollida dels centres educatius
Temes i/o Identificadors: Interculturalitat; alumnat nouvingut i famílies immigrants; actituds del professorat; Plans d’acollida dels centres
Nivell: Professorat d’Educació Primària; Professorat d’Educació Secundària Obligatòria.
Resum: Aquest treball de recerca sobre la percepció que del medi escolar tenen les famílies immigrants marroquines i llatinoamericanes (les expectatives i pressupòsits amb què arriben, la valoració que fan de l’escola que els rep...) pretén millorar els Plans d’acollida dels centres educatius, partint de la idea que l’èxit del procés d’acollida de l’alumnat nouvingut depèn en bona mesura de la comprensió de la perspectiva cultural específica amb què les famílies immigrants entenen i s’acosten a l’escola i, sobretot, de l’actitud de qui els rep.
La percepció sobre els valors i la religió, sobre la funció educativa de la família i de l’escola, la comunicació entre els centres i les famílies, la participació d’aquestes en la dinàmica escolar, el tractament de la llenga pròpia, la visió que es té del professorat, la reflexió sobre les actituds reals d’acollida... són temes en els quals el treball incideix especialment.
La metodologia emprada –a més de la reflexió procurada per una atenta selecció bibliogràfica– ha estat l’anàlisi teòrica d’entrevistes inspirada en la sociologia comprensiva de Pierre Bourdieu, especialment adient per a la comprensió dels habitus o mentalitats amb què interactuen els diferents actors socials en un determinat context, en aquest cas, l’escolar.