Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Document 1
Document 2

 
Títol: L'adquisició de la lectura en el nen sord: cal saber "parlar" per poder llegir?
Autoria: Enriqueta Garriga Ferriol
Modalitat: A
Característiques: El treball consta de dos documents: un amb la fonamentació teòrica i l’altre amb una aplicació pràctica. La part teòrica, amb 80 pàgines conté, per una banda, un resum on s’exposa el què s’entén per consciència fonològica i el seu paper fonamental en l’aprenentatge de la lectura; per l’altra, un altre resum descrivint com els alumnes sords accedeixen a la lectura i com es pot desenvolupar la consciència fonològica quan la via acústica està alterada; finalment, es fa una breu descripció de l’abordatge de la llengua escrita en diferents centres educatius: en dos centres d’Educació Infantil i Primària de l’estat espanyol, un a partir de la llengua de signes i l’altre a partir del llenguatge oral i en dues universitats americanes per a sords, la Gallaudet University i el National Technologica Institute for Deaf (NTID). Hi ha també una bibliografia agrupada temàticament.
La part pràctica consisteix en l’adaptació al català del programa "La consciència fonològica en els nens: un programa de classe" de M.J. Adams, B.R.Foorman, I. Lundberg i T.Beeler. Conté 170 pàgines amb vàries activitats seqüenciades per desenvolupar les diferents habilitats, una prova d’avaluació i diferents apèndixs amb recursos i materials per treballar-ho. Consta també d’una bibliografia i d’un glossari perquè l’usuari pugui trobar amb facilitat el significat dels diferents termes emprats.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat a l’aula, amb la descripció de les bases teòriques que el sustenten. Àrea de Llengua.
Temes i/o Identificadors: Lectura, llengua escrita, lectura i sordesa, consciència fonològica, consciència fonèmica, coneixement fonològic, coneixement fonèmic, educació bilingüe, paraula complementada, llengua de signes, dactilologia
Nivell: Etapa Infantil –P3, P4 I P5- i primer de Cicle Inicial; també per a alumnes amb dificultats en l’adquisició de la lectura com a programa per treballar-lo amb la/el mestre d’Educació Especial.
Resum: En aquest treball s’ha analitzat amb profunditat el paper de la consciència fonològica en l’aprenentatge de la lectura partint del supòsit de que la connexió entre la competència lingüística oral i la lectura es realitza explotant la dimensió fonològica de la llengua; al mateix temps, l’ús d’aquestes representacions fonològiques és el que proporciona procediments generatius que ens permeten la identificació de paraules escrites desconegudes mitjançant l’aplicació de regles de correspondència grafema-fonema i que conjuntament amb el processador visual, ajuden a la creació de representacions ortogràfiques de les paraules. S’analitzen diferents estudis que demostren que les representacions fonològiques no són exclusivament d’origen acústic-auditiu sinó també visual, de manera que la fonologia d’accés al lèxic té un caràcter híbrid on intervé la fonologia acústica i la lectura labial. En base a aquests plantejaments, s’han analitzat diferents experiències educatives amb alumnes sords per a veure quins processos de recodificació fonològica utilitzen en l’aprenentatge de la lectura i les seves implicacions en l’ensenyament de la llengua escrita a aquests alumnes. Finalment, s’aporta l’adaptació d’un programa per treballar i avaluar de forma sistemàtica la consciència fonològica amb tots els alumnes des dels tres als sis anys (de l’Etapa Infantil a primer de Cicle Inicial de Primària) i, especialment amb aquells que presenten dificultats en l’aprenentatge de la lectura en els processos d’accés al codi.