Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
memòriaMemòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Els tallers d'adaptació curricular (TACs): eina d'aprenentatge per garantir l'assoliment de les competències bàsiques a l'ESO, adreçat als alumnes de context sociocultural i econòmic desfavorit
Autoria: Francesc Crespo Aguilar
Modalitat: A
Característiques: El treball conté un dossier per a l'alumne ( titulat “CARPINTERÍA") format per 334 fitxes, amb continguts conceptuals, procedimentals i exercicis per treballar-los.
Al final d´aquestes fitxes hi ha un “ inventari “  del material necessari per realitzar les activitats ( amb informació de com aconseguir-lo) i algunes indicacions didàctiques.
Orientació del treball: Material elaborat per ser utilitzat a l´aula pels alumnes.
Orientat per fer-se servir a les aules-taller, UACs i recursos educatius similars.
Assignatures de tecnologia, llengua castellana i matemàtiques.
Temes i/o Identificadors: Fusteria; eines de fusteria; tècniques de fusteria; UAC; aula-taller; aprenentatges manipulatius; competències bàsiques; lectoescriptura; comprensió lectora; matemàtiques bàsiques; currículum adaptat.
Nivell: Educació Secundària obligatòria
Resum: El projecte inicialment està pensat per aplicar-se en el CAEP IES Doctor Trueta, ubicat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, zona socio-cultural i econòmicament desfavorida.
Els destinataris d´aquest projecte són, en primer lloc, alguns alumnes dels dos cicles de l´ESO amb determinades característiques que dificulten la seva integració en aules ordinàries.
El centre va organitzar, per respondre a les necessitats d’aquests alumnes, 3 TACs (Tallers d’Adaptació Curricular), que tenen com a objectiu treballar les competències bàsiques a partir d’uns projectes globalitzadors, els quals, partint de  la pràctica i la manipulació, possibiliten aprenentatges abstractes i complexes.
Els alumnes adscrits als TAC desenvolupen fonamentalment el seu currículum  per mitjà de la rotació per 3 tallers:
- Fusteria
- Electricitat - bricolatge
- Jardineria - horticultura
En ells es treballen fonamentalment les àrees instrumentals globalment amb continguts propis de les diferents tècniques.
A l´hora de desenvolupar aquest projecte ens hem trobat amb el problema de l´inexistència d´un material adient per vertebrar i portar a terme els aprenentatges, sobre tot els corresponents al taller de fusteria.
En aquest treball s´ha elaborat el material didàctic del taller de fusteria. El dossier dirigit a l´alumne presenta els continguts més bàsics que conformen les tècniques de la fusteria, a la vegada que possibilita el treball dels continguts de les programacions adaptades de llengua castellana i matemàtiques.