Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Recursos d’educació per a la prevenció de patologies musculo-esquelètiques-mal d’esquena- a l’escola
Autoria: Felipe Isidro Donate
Modalitat: A
Característiques: El treball  conté 165 pàgines amb set temes de treball de reflexió i análisi d’on poden surtir els diferents programes de prevenció a partir de la realitat de cadascun dels llocs de treball, tenint-hi en compte l’estat de salut de l’alumnat i el professorat i l’avaluació dels seus riscos
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat tant per el professorat d’educació física, en el cas de la elaboració de programes de prevenció del mal d’esquena dirigits al alumnat, com per els coordinadors de riscos laborals i/o formació permanent, en el cas de la elaboració de programes de prevenció del mal d’esquena dirigits al profesorat i/o al personal d’administració i serveis
Temes i/o Identificadors: Prevenció; esquena; salut; ergonomía; massatge; relaxació; hàbits posturals; tonificació; estirament; flexibilitat; col·locació; autoestima; stress; factors de risc; columna; respiració
Nivell: Educació infantil, primaria, secundaria obligatoria i postobligatoria i Formació Permanent
Resum: L’alumnat i el professorat s’enfronta diàriament amb diferents factors de risc que poden evitar-se fàcilment per mitjà dels diferents recursos de prevenció activa i la seva divulgació.
L’esquena, canells i altres estructures anatòmiques poden produir lesions i dolor crònic que cal prevenir.
És necessari que el alumnat i també el professorat prengui consciència de la importància de la seva actitud pel que fa a la prevenció d’aquestes lesions, així com que aprengui a detectar les petites molèsties que marquen l’inici d’aquest tipus de quadres.
En aquest treball de recerca es proposen set temes amb continguts de prevenció del mal d’esquena que podran ser assumits com a crèdit variable o com a continguts a desglossar per a fer-los efectius com a Eix Transversal en qualsevol projecte de Centre Escolar.
El material s’ha configurat en diferents temes de treball de reflexió i anàlisi d’on poden sortir els diferents programes de prevenció a partir de la realitat de cadascun dels llocs de treball, tenint-hi en compte l’estat de salut de l’alumnat i el professorat i l’avaluació dels seus riscos.
Aquest temes desenvolupats son:
1.- Els peus
2.- Conceptes anatòmics d’esquena.
3.- Bases ergonòmiques i d’hàbits posturals a l’escola i la llar.
4.- Propostes de crèdits transversals per a la escola.
5.- Altres recursos: el massatge i la relaxació.
6.- Docents: factors de risc a la feina.
7.- Factors de risc a la vida diària.
Per tant, dins les possibles aplicacions del resultat d’aquest projecte es troben:
1.-Reduir lesions i malalties musculo-esquelètiques, principalment del raquis, dins l’escola.
2.-Millorar la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge i la pràctica docent.
3.-Disminuir l'absentisme escolar i laboral degut a aquesta malaltia.
4.-Aplicar la normativa de riscos laborals vigent.