Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol:

Comunicació i diàleg en el primer cicle de l'ESO

Autoria: Guillem Biosca Villarroya
Modalitat: A
Característiques: El treball conté 144 pàgines amb els següents apartats: recerca i context; pregunta inicial; disseny metodològic; exploració; perspectiva teòrica del problema; observació, recull i anàlisi de les dades; conclusions; biografia i annexos. En els annexos hi ha còpia dels materials objecte de la recerca. A més, i dins de tot el conjunt del treball de recerca hi ha el cd-rom am el material en format web El nostre entorn, que també està penjat a l'adreça http://www.xtec.es/~gbiosca.
Orientació del treball: En el si del treball de recerca s'ha elaborat un material en format Web per poder utilitzar-lo a l'aula de socials i naturals.
Temes i/o Identificadors:

didàctica, treball cooperatiu, valors democràtics, investigació qualitativa, etnogràfica, multimèdia i comunicació, discurs, constructivisme, avaluació inicial, avaluació final, descripció, explicació, justificació, argumentació, interpretació.

Nivell: Educació Secundària Obligatòria.
Resum: