Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Usos educatius d'Internet i aprenentatge col·laboratiu. Fomentem la lectura i l'escriptura a l'escola
Autoria: Genoveva Rosa i Gregori
Modalitat: B3
Característiques: Memòria de 134 amb la descripció i els resultats de l'experiència
Orientació del treball: Recerca sobre treball col·laboratiu de llengua entre alumnes de diferents escoles a través d'Internet
Temes i/o Identificadors: treball col·laboratiu, internet, llengua, lectura
Nivell: 6è curs de primària
Resum:

Amb aquesta recerca volem oferir una visió més sobre les possibilitats de la utilització de les eines informàtiques que tenim a l’abast en els centres educatius i veure com el treball amb les tecnologies pot facilitar la nostra tasca com educadors i afavorir, a la vegada, tant la motivació com l’aprenentatge de l’alumnat.
Dins la perspectiva constructivista i amb una metodologia d’aprenentatge col·laboratiu entre alumnes, hem plantejat activitats de l’àrea de llengua en nens i nenes de sisè curs de primària amb la utilització d’Internet pel desenvolupament del treball.
La recerca plantejada en aquest projecte parteix d’un seminari que forma part del Pla de Formació de Zona del Baix Llobregat VIII ( Esplugues) que porta per títol: "Lectures i converses a la web". En aquest seminari es fa una proposta de treball col·laboratiu entre centres a través d’Internet. A partir de la lectura d’una novel·la, els/les alumnes dels diferents centres fan una sèrie d’activitats de manera col·lectiva amb la utilització d’aquesta eina. Entre les activitats trobem: donar-se a conèixer a la resta de participants, intercanviar opinions sobre la lectura de la novel·la, desenvolupar les activitats plantejades en la web del projecte, cercar informació sobre altres novel·les del mateix gènere, etc. Totes les activitats dels diferents centres es van penjant a la web del programa.
L’estudi concret està centrat en el treball que dins d’aquesta proposta s’ha realitzat en el CEIP Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat. Amb la finalitat de constatar si l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació afavoreixen el treball col·laboratiu entre l’alumnat, s’ha dut a terme un treball de recerca partint de l’observació sistemàtica tant del treball dels alumnes com de les seves interaccions en la resolució de les tasques.