Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Avaluació dels aprenentatges en flauta de bec.
Autoria: Isabel Espona i Donés
Modalitat:  A
Característiques:

El treball consta d’unes bases conceptuals, un estudi teòric i un estudi empíric realitzat a partir de l’observació sistemàtica del progrés de cada un dels alumnes del Crèdit variable de flauta de bec, a 4t d’ESO, utilitzant la Metodologia Observacional. L’anàlisi descriptiu, el d’associació i el seqüencial de les dades i la discussió dels resultats permeten obtenir un millor coneixement del procés que efectua la psicomotricitat fina en l’aprenentatge d’aquest instrument. Conté 225 pàgines, amb gràfics, fotografies i taules, i la bibliografia relacionada amb el tema, a més dels annexos que completen els estudis.

Orientació del treball:

Treball d’investigació a l’aula, per aprofundir en el coneixement de l’aprenentatge psicomotriu de la flauta dolça.

Temes i/o Identificadors: Psicomotricitat fina, biomecànica, anatomia i fisiologia de la mà i el canell, ergonomia, educació postural, pedagogia de la flauta de bec, psicologia aplicada, metodologia observacional, sistema de categories, formats de camp.
Nivell:

Educació Secundària Obligatòria, Educació de règim especial musical, Educació Primària.

Resum:

L’objecte del treball consisteix en l’estudi de l’aprenentatge de la flauta de bec, estructurat en dues parts diferenciades. La primera abasta les bases conceptuals i l’estudi teòric, on es realitza un recorregut de les investigacions actuals i una anàlisi del contingut de tècnica de la flauta als llibres de text de música d’ensenyament secundari obligatori vigents a Catalunya. Inclou una descripció exhaustiva dels elements d’anatomia i morfologia funcional de la mà i el canell, amb fotografies, figures i taules originals. També tracta els aspectes que intervenen en l’execució flautística tals com el factor sensorial, les bases neurològiques, els processos motrius, l’ergonomia, la consciència corporal i les implicacions psicològiques. Queda completat amb un apartat sobre la pedagogia de la flauta de bec.
La segona part està constituïda per un estudi empíric realitzat aplicant la metodologia observacional. S’ha registrat sistemàticament el progrés dels alumnes del crèdit variable de flauta de bec de quart curs d’ESO pel que fa a dinou variables que constitueixen el gruix observable de la psicomotricitat fina en la interpretació instrumental amb la flauta. A partir de dades observacionals registrades i codificades, s’han realitzat les anàlisis descriptiva, d’associació i seqüencial, per tal d’aprofundir en el coneixement del procés d’aprenentatge.