Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

L'avaluació de l'Educació Física en les etapes de primària i secundària. Concreció d'un model d'avaluació formativa d'àrea.

Autoria: Jordi Díaz Lucea
Modalitat: A
Característiques: Aquest treball sobre l’avaluació de l’Educació Física consta d'onze capítols estructurats en tres parts corresponen, la primera, a una petita introducció i fonamentació teòrica sobre l’avaluació en general i la de l’educació Física en particular. La segona part, desenvolupa un extens treball de camp de caire transversal on es descriu i alhora s’interpreta la situació actual de l’avaluació de l’educació física en les etapes de primària i secundaria. Finalment, la tercera part descriu un conjunt de pautes d’actuació per poder dur a terme una avaluació de l’àrea veritablement formativa i educativa.
Orientació del treball:

Es tracta d’un treball d’investigació a partir del qual es fan propostes pràctiques sobre l’avaluació de l’Educació Física. Les seves aportacions poden constituir un curs de formació continuada per als docents de l’Educació Física.
En conjunt, pretén orientar una nova concepció de l’avaluació dins d’un marc d’innovació i renovació pedagògica.

Temes i/o Identificadors:

Avaluació; Educació Física; Didàctica; Disseny Curricular; Pensament del professor;

Nivell: Ensenyants en general i especialment als docents de l’àrea d’Educació Física tant de primària com de secundària.
Resum:

L'objectiu principal d'aquesta recerca ha estat determinar un conjunt de pautes i principis d'actuació que ajudin als mestres i professors d'Educació Física a prendre les decisions que comporta resoldre el procés d'avaluació de l'Educació Física en l'actual sistema educatiu obligatori.
Per tot això, la primera part de la recerca consisteix en un estudi de camp on s’analitzen i estudien les diferents decisions que el professor pren quan resol qualsevol situació relacionada amb l'avaluació de l'Educació Física.
Un cop determinades i estudiades aquestes decisions i les inquietuds i expectatives dels professors, la recerca es va orientar en definir les línies generals d'un model d'avaluació orientat a la presa de decisions, és a dir, un model d'avaluació formativa que ajudi els docents a prendre les decisions relatives a l'avaluació de l'alumnat amb el màxim rigor i coherència així com el màxim respecte a les teories i concepcions educatives actuals.
La recerca es desenvoluparà a l'empar del paradigma educatiu denominat mediacional centrat en el pensament del professor. Aquest paradigma parteix del supòsit que l'ensenyament pot considerar-se com un procés de planificació i execució d'actuacions, un procés d'adopció de decisions.
Tradicionalment, l'avaluació de l'Educació Física s'ha vinculat exclusivament a la fase postactiva del procés d'ensenyament amb una finalitat concreta i sota uns models específics d'actuació. Avui en dia no podem comprendre l'avaluació només orientada al producte, sota models de rendiment i amb una orientació exclusiva de posar nota o determinar el nivell de capacitats físiques de l'alumnat.
L'avaluació de l'Educació Física ha de plantejar-se com una eina d'aprenentatge, com un dels millors instrument que ens permeti la regulació pedagògica; és a dir, la determinació i l'apreciació del valor de l'acció didàctica en Educació Física. Per això cal avançar en un model d'avaluació orientat al procés i no pas al producte; en un model d'avaluació orientat a ajudar el professor en la presa de decisions; en un model d'avaluació de l'Educació Física que utilitzi majoritàriament instruments d'observació sistemàtica al llarg de la fase interactiva del procés; etc.
Amb aquest treball ens aporta informació i coneixements suficients sobre quin és el pensament del professor i la incidència d'aquest sobre les decisions que pren en l'avaluació de l'Educació Física; és a dir, què és el que fa per avaluar, com ho fa i perquè ho fa.
D'altra part, i prenent els resultats anteriors com a punt de partida, es fa una proposta de pautes d’actuació per orientar la presa de decisions en l’avaluació formativa de l'Educació Física.