Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Elements organitzatius favorables a la implementació de la cultura de la mediació i resolució pacífica dels conflictes als centres educatius
Autoria: Jesús Viñas i Cirera
Modalitat: A
Característiques: 198 pàgines, distribuïdes en 25 fitxes de reflexió, 40 fitxes de formació i 10 instruments de treball
Orientació del treball: Instruments per a la utilització de formadors o coordinadors en el centre de programes de millora de la convivència en la línia de la mediació i la resolució pacífica dels conflictes.
Temes i/o Identificadors: Mediació, gestió de la convivència, resolució de conflictes, organització de centres, tutoria.
Nivell: Ensenyament obligatori. Primària i Secundària.
Resum: El treball és fruit de l’actuació assessora i formadora en centres respecte la implementació de programes de mediació i resolució pacífica de conflictes. El treball està estructurat per fitxes que es poden separar del conjunt però que en el context del treball tenen una seqüència lògica. Es divideix en quatre parts.
La primera està formada per fitxes de reflexió sobre el conflicte en els centres educatius i sobre què podem fer en el centre, on es presenten diverses possibilitats d’acció. Aquesta part és el nucli del treball. Acaba la reflexió amb unes pautes generals per potenciar programes de mediació en centre i unes estratègies i organització d’instruments bàsics a utilitzar.
La segona part recull el treball realitzat en el curs 2002-2003 a la totalitat dels centres de Manlleu.
La tercera part són 40 fitxes que poden ser utilitzades per formadors o pels propis centres per a la discussió o formació en la temàtica de la resolució pacifica dels conflictes.
Finalment es presenten 10 instruments que poden ser utilitzats o adaptats per part dels centres que vulguin innovar i canviar en el centre.
La forma del treball està organitzada com un quadern d’anelles en el qual es poden afegir tants instruments com calgui a mesura que es vagin treballant.