Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Filosofia des de la literatura i el cinema
Autoria: Lluís Muntada Vendrell
Modalitat: A
Característiques: Tal com s’explica amb més detall en el resum d’aquest projecte, les característiques específiques del meu treball exigien dividir els conceptes filosòfics en tres crèdits. Llavors, el que he fet ha estat desplegar aquests conceptes i establir vincles i relacions entre aquests diferents conceptes (aquests vincles i relacions s’assenyalen a la còpia textual i són presents com a derivacions en el CD).
Cada concepte filosòfic tractat, conté un text, una il·lustració o un fragment de pel·lícula. En cada concepte es donen les instruccions a l’alumne i es presenta una taula d’activitats (exercicis sobre el contingut de cada concepte) en què s’indica el grau de dificultat de cada exercici. Aquests aspectes figuren, excepte les imatges de les pel·lícules, en el suport textual del projecte. En el CD hi apareix la totalitat dels materials.
Els fragments de pel·lícules cinematogràfiques que integren aquest treball, queden reflectides en el suport textual i, òbviament, materialitzades en el CD.
Per raons de síntesi i de referència ràpida per a l’alumnat i el professorat que utilitzi aquests materials he incorporat al projecte un mapa de tots els conceptes i, alhora, de tots els continguts de què consta cada concepte. He assenyalat també les relacions temàtiques entre els conceptes. Figura també, la bibliografia consultada, així com una referència breu dels autors citats.
Orientació del treball: Aquests materials estan pensats sobretot per ser aplicats a l’aula. En aquest projecte hi trobem un tractament literari i cinematogràfic de conceptes cabdals de la filosofia. No obstant això, s’assenyala que es tracta d’un material complementari, apte per conjuntar amb els continguts més acadèmics de l’assignatura de filosofia.
En aquest projecte educatiu s’estableixen exercicis escrits per comprendre i interioritzar cada concepte filosòfic.
D’altra banda, aquests materials posseeixen una projecció interdisciplinària: lògica, teoria de la ciència, literatura, art, etcètera.
Temes i/o Identificadors: filosofia, cinema, literatura, concepte cabdals filosofia, 
Nivell: Alumnat de l’assignatura de filosofia,
Resum: Amb aquest projecte didàctic em proposo aplegar un conjunt de materials iteraris i cinematogràfics, acompanyats de taules d’activitats, que il·luminin molts dels conceptes cabdals de la filosofia i de la cultura en general. Així, per exemple, conceptes com llenguatge, investigació científica, facultats de percepció, relativisme ètic, solidaritat, ètnia, mètode inductiu, mètode deductiu, mètode hipotèticodeductiu, multiculturalitat, bellesa, sentiment, etcètera, estaran assistits per uns materials textuals i cinematogràfics a fi d’estimular l’alumnat a interessar-se per un segon nivell d’informació més teòrica al voltant d’aquests temes.
El punt de partida del meu material de treball és l’enumeració d’un seguit de temes filosòfics, bàsicament els que estan contemplats en la programació de l’assignatura de Filosofia de Batxillerat. Cadascun d’aquests conceptes filosòfics remetrà a un conjunt de textos literaris; a un conjunt de films, de documentals, o a uns fragments de pel·lícula o documental (que es podran activar des dels CD Roms que es lliuraran als alumnes). Així, d’aquesta manera, l’alumnat podrà, des de la literatura i la cinematografia, complementar i entendre millor allò que el llibre de text i el professor despleguen d’una forma més teòrica. Els textos seran de procedència molt diversa: periodístics, fragments de novel·la, novel·les senceres, textos narratius, i també poètics. Pel que fa a les pel·lícules o als fragments de pel·lícules seleccionats cal dir que abraçaran tota la història del cinema i es caracteritzaran per ser realitzacions artístiques i/o científiques de contrastada qualitat. La major part d’aquests textos, així com la major part d’aquestes pel·lícules i d’aquests documentals s’acompanyaran d’una taula d’activitats que estarà orientada a provocar emoció intel·lectual en l’alumne i a incitar-lo a aprofundir en el camp de coneixement a què apunten aquests materials.
Aquest projecte, doncs, intenta, des de l’àmbit de la literatura i el cinema, familiaritzar l’alumnat amb els conceptes essencials de la filosofia.