Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Proposta de condicions de qualitat generalitzables a l’ESO
Autoria: Llucià Núñez Álvarez
Modalitat: A
Característiques: Document de 94 pàgines amb 2 quadres i bibliografia
Orientació del treball: Treball de recerca
Temes i/o Identificadors: Factors de Qualitat, Qualitat de l’Ensenyament Secundari Obligatòri, Política Educativa. Avaluació de centres. Avaluació del Sistema Educatiu, Pla de Centre.
Nivell: Equips directius, Inspectors, Tècnics, Responsables de l’Administració , Polítics, Ampas
Resum: S’identifiquen els factors que en els centres eficients contribueixen a produir resultats de qualitat. Es presenten a tres nivells. El primer nivell de representació, ENUNCIAT, sintetitzant la principal característica de cada factor. En un segon nivell, ELEMENTS, concreta els principals components que caracteritzen específicament cada factor. Aquests dos nivells volen donar una visió global i integrada dels factors d’un centre públic de secundària eficient recollint de manera sintètica allò fonamental d’un centre educatiu en l’etapa d’ensenyament secundari obligatori. Un tercer nivell de DESCRIPCIÓ detallada de cada factor dels elements que el conformen, partint de la informació recollida centres tenint en compte les informacions obtingudes en una mostra reduïda de centres, en diferents visites i revisions.
L’anàlisi dels centres de la mostra ha posat en evidència una sèrie de CONDICIONAMENTS que els dificulten assolir fites de qualitat. Aquestes limitacions expliquen també la feblesa d’algunes situacions i fins i tot la difícil generalització dels mateixos nivells en tota la xarxa pública. Classifico aquests condicionaments en dos blocs: els derivats del sistema econòmic-polític-social i els derivats de la gestió del sistema educatiu. Aquest últim bloc a la vegada el subdivideixo en tres apartats: gestió de personal, compensació de desigualtats i reglament de centres.