Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l'aula: Disseny, aplicació i avaluació d'un programa de conscienciació psicocorporal per afavorir l'educació emocional i la millora del rendiment acadèmic.
Autoria: Lluís López González
Modalitat: A
Característiques: Conté 451 pàgines, de les quals, 348 es dediquen a un ampli informe qualitatiu i quantitatiu de la recerca amb taules, quadres i gràfics estadístics. Les altres 103 pàgines formen la guia del programa TREVA (Tècniques de Relaxació Vivencial aplicades a l'Aula) que conté 12 unitats didàctiques amb apunts per al professorat i més de 150 activitats per a l'alumnat, a més d'indicacions per al seu ús.
Orientació del treball: Recerca científica. 
Programa per posar en pràctica amb professorat i alumnat.
Temes i/o Identificadors: Relaxació, relaxació escolar, educació emocional, clima d'aula, burnout docent, convivència escolar, estrès escolar, estrès docent, conducció de grup, dinàmica de grups.
Nivell: ESO i Batxilletat