Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol:

La creativitat i la creació melòdica assistida per ordinador.

Autoria: Magda Alegret i Pàmpols
Modalitat: A
Característiques:  
Orientació del treball: Treball d’investigació i material d’aula
Temes i/o Identificadors:

Creativitat, composició musical, ESO, Crèdit Variable

Nivell: Ensenyament Secundari obligatori. Primer cicle
Resum:

S’ha desenvolupat una investigació descriptiva-qualitativa per obtenir nocions clares respecte la incidència de l’ús de l’ordinador en el desenvolupament creatiu de nois/es de primer cicle d’ ESO. Usem l’editor de partitures MusicTime (recurs informàtic que facilita l’administració) en l’entorn d’un crèdit variable amb nois/es, el nivell musical dels quals és fruit de l’ensenyament obligatòri dut a terme a les aules de primària i primer cicle d’ESO. Aquesta proposta s’ha desenvolupat a partir de la reflexió sobre com i fins a quin punt és possible "aprendre música", "fent música creativament" amb un editor de partitures. El model d’anàlisi de dades d’aquest tipus d’investigació busca l’objectivitat no en la qualificació, verificació i contrastació numèrica de la dada sinó en el significat intersubjectiu. Orientat vers la recerca de la diferència, no pretén la generalització, sinó la hipòtesi de treball. Cerca entendre la realitat com un tot unificat. El procés d’anàlisi no acaba amb la interpretació de les dades perquè al ser cíclic implica replanificació i feedback continuat i ens porta a una obligada reflexió abans d’iniciar-lo de nou ja que no serà idèntic perquè hem après del procés mateix.
D’aquesta reflexió n’ha sorgit la proposta didàctica "Taller de construcció sonora".