Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Cooperar amb les famílies dels alumnes amb necessitats educatives especials: aproximació a un model sistèmic-relacional en un centre educatiu
Autoria: Mireia Planas Sisquella
Modalitat: A
Característiques: El treball consta d'una memòria (213 pàgines) i d'un apartat d'annexos (54 pàgines). La memòria inclou una introducció al tema, els referents teòrics de base i el desenvolupament del treball pròpiament dit: la recerca teòrica sobre les aportacions de les escoles de teràpia familiar i l'estudi empíric. Els annexos inclouen els instruments elaborats per a l'estudi empíric.
Orientació del treball: Continguts que permeten la reflexió des de la perspectiva sistèmica dels aspectes comunicatius i relacionals en la col·laboració escola-família. Instruments de treball per afavorir la cooperació amb les famílies des de l'àmbit educatiu.
Temes i/o Identificadors: Famílies; col·laboració escola-família, cooperació amb les famílies, necessitats educatives especials, relació família-escola, escoles de teràpia familiar, enfocament sistèmic de la comunicació, entrevistes amb les famílies, assessorament a famílies.
Nivell: Professionals dels EAPs, professors d'Educació Especial i professors d'Educació Infantil, Primària i Secundària.
Resum: L'estudi contempla una recerca teòrica sobre algunes aportacions de les escoles de teràpia familiar al camp del treball amb famílies, partint de la hipòtesi de l'aplicabilitat del model sistèmic de la comunicació a l'àmbit de l'assessorament i la col·laboració amb les famílies en l'àmbit educatiu. Per altra part, es presenta un estudi empíric per conèixer les opinions dels pares i dels professors d'un centre d'Educació Especial sobre alguns aspectes relatius a aquesta col·laboració, que permeten conèixer el tipus de col·laboració i disposar d'alguns indicadors a tenir en compte en l'assessorament. La comparació de les respostes donades per pares i professors a les preguntes comuns dels qüestionaris aporta també algunes reflexions sobre el treball de cooperació entre el centre i les famílies.