Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La implementació i avaluació de la tutoria individual i personalitzada als centres educatius
Autoria: Montserrat Puigpelat Pallarés
Modalitat: A
Característiques: El treball  conté 103 pàgines amb índex clarificador dels diferents blocs temàtics.
Un primer bloc analitza la necessitat de dur a terme la tutoria individualitzada, en el segon es fa un anàlisi de casos a partir d’un treball de camp realitzat en deu centres de secundària de Catalunya, i en el tercer bloc es presenten alternatives organitzatives i orientadores per implementar la tutoria personal a la vegada que s’acompanya el material realitzat per fer un seminari i/o assessorament de comunicació famílies – institució escolar.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat en la planificació d’estratègies organitzatives dels centres de secundària, també per consulta i orientació en les coordinacions de tutors/ores i en la planificació de l’acció tutorial.
Temes i/o Identificadors: Crèdits de tutoria , assessorament, comunicació alumnes i famílies, estratègies, organització d’equips docents i centres, avaluació de l’acció tutorial.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria i Educació Secundària Postobligatòria.
Resum: El treball que es presenta vol servir per conscienciar als docents en general i als de secundària en particular de la necessitat de conèixer amb més profunditat l’alumnat en la seva etapa adolescent i com la tutoria personal i individual pot comportar una ajuda i un enriquiment en el procés d’aprenentatge acadèmic i sobretot personal del nostres alumnes.
Tanmateix pot servir per "engrescar" i conèixer experiències dutes a terme en alguns instituts en el tema de la tutorització. Del treball fet per els equips docents així com la necessitat de coordinació i de "formar" equip com elements indispensables en la tasca educativa.
Presenta també els reptes que en l’educació dels joves caldrà tenir presents i analitza com en alguns casos la tutoria individual pot ajudar a garantir certs èxits de projecció de futur .
Al llarg de tot el treball inclou la necessitat de corresponsabilització de les famílies i de la necessitat d’establir una bona comunicació entre els agents protagonistes en el procés tutorial, alumnes-famílies, institució escolar.