Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

Col·laboració escola ordinària/escola especial: avaluació de l'escolaritat compartida, les UEE i altres projectes

Autoria: Núria Comas Fornaguera
Modalitat: B2
Característiques: Aquest treball consta d’un document, en format paper, de 220 pàgines, on es recull l’avaluació realitzada, la memòria sobre les actuacions i la metodologia emprada. Els resultats de l’avaluació s’expliquen a través de gràfics de barres amb l’utilització de programes informàtics. També hi consta un apartat de bibliografia sobre el tema. S’adjunten com a annexos els qüestionaris que s’han utilitzat en l’avaluació (Q1, Q2), la relació d’alumnes i la relació de centres que han participat.
Orientació del treball: Avaluació d’alumnes amb nee que segueixen la modalitat d’escolaritat compartida. Seguiment Unitats d’EE. Seguiment de projectes de col·laboració entre centres. Assessorament psicopedagògic
Temes i/o Identificadors:

Adaptacions i modificacions del currículum, Avaluació, Assessorament, Coordinació, Educació Especial, Educació Inclusiva, Escolaritat Compartida, Necessitats Educatives Especials, Unitats Específiques d’Educació Especial

Nivell: Treball adreçat a psicopedagogs d’EAP, professorat i especialistes de centres ordinaris de primària i secundària i centres d’educació especial
Resum:

El present treball s’emmarca en el context de col·laboració entre els centres partint de tres eixos bàsics:
L’avaluació del procés  d’ensenyament/ aprenentatge dels alumnes.
La millora contínua dels centres.
L’orientació escolar dels alumnes amb nee.

Tenint en compte el nou concepte d’Educació Especial i el concepte d’escola oberta a la diversitat s’estan portant a terme diferents projectes amb l’objectiu de:
Utilitzar de forma oberta i flexible els recursos específics d’una zona per tal d’optimitzar-los i ajustar-los a les nee.
Potenciar l’opcionalitat del currículum dels alumnes i el seu desenvolupament integral.
Permetre la comprensivitat i l’assumpció de la diversitat a partir de les activitats compartides entre els centres.

L’avaluació d’aquestes propostes i formes d’actuació és necessària de cara a revisar el que s’ha fet fins ara, introduir les modificacions adients i ajudar a prendre decisions futures en el marc de la planificació de l’educació especial.
L’assessorament en qüestions d’educació especial implica la necessitat de trobar estratègies de col·laboració entre els centres i els professionals que permetin una millora del progrés de l’alumne i una millora del fet educatiu. És important adequar, dinamitzar i afavorir un més ampli ventall de possibilitats educatives pels alumnes amb nee, avaluant, entre els professionals, els resultats així com els efectes en quant a la flexibilització del currículum i les actituds, l’intercanvi de diferents punts de vista, compartint sistemes i estratègies de treball, promocionant la coordinació a favor d'una millor comprensivitat amb l’objectiu d’avançar cap a la millora de l’escola en el marc de l’educació inclusiva.