Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Una programació interdisciplinar per a l'alumnat d'incorporació tardana
Autoria: Núria Manté Bartra
Modalitat:  A
Característiques: El treball conté dues parts: la primera consta de 105 pàgines ("Aprenem a parlar en català per sobreviure"), la segona part consta de 176 pàgines ("La terra, un espai per conviure"). Les dues parts contenen activitats, llistat de recursos i bibliografia agrupades en unitats temàtiques.
Orientació del treball: La programació va dirigida al professorat que ha d'atendre l'alumnat estranger als Tallers d'Adaptació Escolar i Aprenentatges Instrumentals Bàsics.
Temes i/o Identificadors: Didàctica.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria.
Resum: El resultat final és una programació interdisciplinar d'un curs escolar en una aula d'acollida d'alumnes estrangers, incorporats al nostre sistema educatiu.
El treball està estructurat en dues parts. la primera part, que consta de sis unitats, pretén ser el material que possibiliti la integració dels alumnes nouvinguts al nostre sistema escolar. La segona part, deu unitats didàctiques, es basen en els materials elaborats pel Programa d'Educació Compensatòria de les comarques gironines.