Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol: Entorn informàtic per contribuir al desenvolupament de l’autonomia i la competència estratègica en l’aprenentatge de l’ alemany a l’educació secundària
Autoria: Núria Morató Erill
Modalitat: A
Característiques: Material online de suport per a l’ensenyament aprenentatge de la llengua alemanya en un entorn interactiu. Hi ha dos entorns diferenciats, un per al professorat i un altre, per als aprenents. 
Orientació del treball: Material online per a ser utilitzat a l’aula. Assignatura d’alemany
Temes i/o Identificadors: didàctica; ensenyament; alemany; TIC; noves tecnologies; entorn informàtic; online; autonomia; competència estratègica
Nivell: Educació Secundària Obligatòria; Educació Secundària Postobligatòria
Resum: En l’àmbit de l’ensenyament-aprenentatge de l’alemany, el present material pretén posar a disposició d’ensenyants i aprenents un entorn online de treball basat en un enfocament socioconstructivista de l’aprenentatge.
En aquest entorn, el professorat disposa d’una eina que li permet integrar les TIC per donar resposta a les demandes del nostre temps i a les necessitats individuals d’uns aprenents amb diversitat d’interessos, estils i ritmes d’aprenentatge, alhora que li facilita la tasca de fer-los descobrir i desenvolupar competències estratègiques per a l’aprenentatge de la llengua alemanya.
Des de l’entorn del professorat es té accés a una guia amb orientacions organitzatives i didàctiques.
Per la seva part, els aprenents disposen d’una eina que afavoreix la motivació i el desenvolupament de la seva autonomia i la seva competència estratègica per a l’aprenentatge de la llengua alemanya mitjançant un ventall de propostes d’aprenentatge significatives i sociocol·laboratives que els permeten establir un contacte amb el món real de l’alemany a través de les TIC i en les quals aquesta llengua és alhora eina i objectiu de l’aprenentatge.
Des de l’entorn de l’aprenent es té accés a: eines d’organització, eines de treball, eines de consulta, eines de comunicació, eines de publicació i eines de seguiment, d’avaluació i valoració del propi treball.