Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Validació i fiabilitat de proves de rendiment d'anglès de nivell elemental
Autoria: Rosario Outes Jiménez
Modalitat: A
Característiques: El text de la memòria consta de 69 pàgines (1.09MB) i va acompanyat de 13 annexos, unes 150 pàgines (2.09MB) en els quals es troba el material elaborat: les proves prèvies i definitives; els instruments i les bases de dades estadístiques; les taules de freqüències, correlacions i gràfics fets amb Excel, Minitab i Spss; els registres de notes i els qüestionaris.
Orientació del treball: És tracta de un treball d’investigació sobre els aspectes quantitatius de l’avaluació de la competència lingüística i d’elaboració de un instrument de medició elaborat amb uns criteris rigorosos de fiabilitat i validesa. Es pot aplicar com material d’avaluació per als alumnes d’anglès d’EOI a nivell elemental i d’autavaluació de centres
Temes i/o Identificadors: Proves d’anglès. Fiabilitat. Validesa. Anàlisi estadístic de proves. Correlacions. Consistència interna. Avaluació sumativa. Avaluació continuada, Autoavaluació de centres.
Nivell: Anglès elemental d’ EOI
Resum: El objecte de aquest estudi és el desenvolupament d’una prova com a instrument de mesura de la competència escrita que sigui:
  1. Elaborada amb uns criteris específics i objectius de fiabilitat i validesa.
  2. Administrada sobre una mostra representativa d’alumnes en tres escoles de Barcelona.
  3. Analitzada i descrita estadísticament mitjançant els programes SPSS, MINITAB I EXCEL.

El objectiu és aconseguir un instrument de mesura desenvolupat amb uns principis de qualitat i justícia i estimular una cultura d’ensenyament crítica i pragmàtica.

Les fases fonamentals d’elaboració de aquest document són:

Elaboració del document inicial amb un perfil d’objectivitat/quantitatiu i qualitatiu, amb criteris de correcció i avaluació susceptibles de formulació estadística. Disseny de l’instrument estadístic.

Anàlisi factorial inicial de validació de la prova, fent servir la taula de Jesús Rul (2000), tenint en compte la representativitat dels continguts i objectius curriculars

Elaboració de les especificacions de la prova.

Administració experimental. Correccions a les possibles deficiències en l’organització, els continguts, l’instrument estadístic, etc.

Administració de la prova definitiva. Correcció. Elaboració de la base de dades

Anàlisi confirmatori de validesa i fiabilitat segons el:

  1. Càlcul del grau de consistència interna amb la fórmules de Spearman, K-21 i Cronbach. Càlcul de l’error de mesura.
  2. Anàlisi estadístic del grau de dificultat, del índex de discriminació, els coeficients de correlació. Disseny gràfic de la distribució.

Anàlisi comparatiu. Conclusions.