Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Aspectes genètics de qüestions bioètiques importants en el currículum de l'ESO
Autoria: Ramona Vilalta Erra
Modalitat: A
Característiques: El treball  conté 161 pàgines amb bibliografia, adreces d'internet agrupades temàticament, glossari i annexos amb materials textuals de suport.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat a l'aula. Interdisciplinari per l'assignatura de Ciències Socials i Ciències Naturals però extensiu a altres àrees.
Temes i/o Identificadors: Didàctica; ensenyament; diversitat humana; genètica moderna; noves tecnologies; aplicacions de les noves tecnologies: els transgènics, el clonatge, les cèl·lules mare, els embrions, la teràpia gènica, els nous fàrmacs; impacte social; ètica i comissions d'ètica.
Nivell: Ensenyants, Educació Secundària Obligatòria i Educació Secundàriapostobligatòria..
Resum: Un dels aspectes més rellevants del progrés científic de finals del segle XX ha estat sens dubte l'avenç espectacular de la genètica i la biotecnologia i, sobretot després de finalitzar la seqüenciació del genoma humà.
En l'àmbit de l'Educació Secundària es pot tractar aquest tema a l'ètica, la ciència i la societat que són els tres temes principals de la unitat didàctica desenvolupada. El treball pot formar part dels materials útils en el que anomenem valors transversals i és per treballar a l'aula .
La part científica del tema s'ha concebut amb la intenció que serveixi de suport per poder explicar algunes tècniques actuals de l'estudi de l'ADN i les aplicacions de la biotecnologia.
La part de societat i ètica copsa la incidència dels aspectes científics a la societat: com reacciona la societat, com es protegeix, com han de lluitar els científic que investiguen en determinats camps i com els Governs han d'establir convenis i normes, el més universals possibles, relacionades amb uns mínims ètics per sota dels quals ja és immoral.
L'alumnat se sent a prop d'aquests temes i la societat en general també, perquè s'estan resolent problemes mèdics (com la síntesi artificial d'hormones) i es creen esperances per la medicina del futur; però, també crea passions pel debat ètic que genera.