Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Assoliment de les competències bàsiques en l’ESO: disseny d’activitats interactives per a l’aprenentatge de la llengua castellana mitjançant Internet.
Autoria: Yolanda Latorre Ceresuela
Modalitat: A
Característiques: El treball conté materials de suport innovadors per tal que l'alumnat, de manera autònoma o de forma guiada pel professor, pugui assolir un mínim de competència quant a les habilitats bàsiques determinades pel departament d'Ensenyament. Les activitats, dividides en tres blocs (Comprensió oral, Comprensió Escrita, Expressió oral) estan presentades dinàmicament en FLASH5, inclosos els fitxers de so. Aquestes activitats, en suport paper i CD, formaran part de la xarxa educativa Edu365.
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula o al ordenador personal del alumne. Assignatura de Castellà
Temes i/o Identificadors: didàctica; ensenyament; castellà; pràctiques de comprensió oral i escrita, i expressió oral
Nivell: Educació Secundària Obligatòria; Educació Secundària Postobligatòria
Resum: Aquest treball ha volgut fomentar l'aprenentatge interactiu a través d'Internet, a través d’unes vies que resten obertes a futures aportacions. S’ha aportat, doncs, un bon conjunt de materials i recursos multimèdia interactius que estiguin a l'abast de tothom per tal de garantir l'assoliment de les competències bàsiques en l'ensenyament secundari obligatori, des de la dimensió de l'àrea de castellà. Aquest tipus d'aprenentatge complementa la formació tradicional a l'aula i pot ser una eina molt adequada per al tractament de la diversitat, ja que respecta els diversos ritmes d'aprenentatge i permet establir itineraris personalitzats, amb seguiment optatiu per part del professorat.
Hem dissenyat activitats per a millorar les destreses lingüístiques –tenint en compte, també, la percepció del valor estètic del llenguatge escrit- desenvolupant diferents tècniques i estratègies que es podien emprar per a millorar les pròpies competències d’assimilació. És tractava, així mateix, d’oferir recursos i estratègies metodològiques al professorat per tal d’impartir un ensenyament dinàmic, adequat a les necessitats i capacitats de l’alumnat. D'altra banda, permet que l'alumne sigui conscient tant del que aprèn com de les seves mancances.
El treball que em realitzat consisteix en l'elaboració de materials de suport innovadors per tal que l'alumnat, de manera autònoma o de forma guiada pel professor, pugui assolir un mínim de competència quant a les habilitats bàsiques determinades pel departament d'Ensenyament. Les activitats proposades estan repartides en tres blocs: Comprensió lectora, Comprensió oral, Expressió oral. Per a la seva presentació hem utilitzat FLASH5 i DREAMWEAVER, hem creat plantilles noves i hem generat el major nombre d’exercicis possible. El disseny és dinàmic i compte amb fitxers de só:
Aquesta tecnologia incorpora la possibilitat de programar i, d'altra banda, permet la connexió amb bases de dades i amb d'altres aplicacions que executen ordres en el servidor en temps real. Cal destacar, també, la notòria capacitat de comprimir els fitxers gràfics i de so. Tot plegat, fa que els límits en l'elaboració d'activitats interactives no siguin determinats pels mitjans tècnics informàtics sinó per la creativitat dels seus autors.
El objectiu és, també, que a través del portal de comunicació del Departament d'Ensenyament Edu365, els professionals pugin engrossir aquestes pàgines amb més materials, per tal que tota la comunitat educativa pugui beneficiar-se de l'accés senzill i atractiu a activitats d'aprenentatge interactives i alhora aconseguir d'atansar les noves tecnologies de la informació com a instrument important i complementari a les classes tradicionals.