Apartat d'assessoramentÍndex del recull de documents administratius

La memòria  Aconseguiu la memòria en format PDF

(versió per imprimir) 

És el document per mitjà del qual es consignen les activitats dutes a terme per un organisme, o una unitat acadèmica o de gestió, durant un període de temps, de les quals sovint es fan les avaluacions i les consideracions sobre l’estat econòmic. El to és impersonal i formal.

Mida del full: ISO A4.Tractament personal

3a persona del singular: ha iniciat, ha promogut, se li han adreçat, la seva participació.

 


Estructura i fraseologia

La memòria acostuma a ser un document llarg i de contingut força variable. Les pautes que aquí es presenten, per tant, cal adaptar-les a les necessitats de l’organisme que l’elabori.


1. Identificació de la memòria

Ha d’incloure les dades següents.
• organisme o unitat
• subunitat
• any o període


2. Nucli del text

2.1. Presentació

Introducció breu sobre les línies generals de les activitats dutes
a terme durant l’any o el període tractats.

Cal posar-hi la data i ha d’estar signada pel responsable de l’organisme, la unitat o la subunitat.

Aquest apartat del document s’ha de redactar en present.

2.2. Cos

S’hi exposen, d’una manera lògica i ordenada, les activitats dutes a terme durant l’any o el període. És important seleccionar bé el contingut, sintetitzar-lo i estructurar-lo. La presentació d’aquestes activitats pot ser una mera descripció, però el més freqüent és fer-ne, a més, una valoració.

Una possible ordenació és la següent:

• Organigrama de l’organisme, la unitat o la subunitat.
• Relació de les activitats, convenientment classificades (per exemple, per cursos, projectes, publicacions, convenis, etc.), que ha dut a terme, d’acord amb l’organigrama.
• Dades estadístiques generals (pressupost, personal, etc.). Aquest apartat també pot constar com a annex.

En aquest apartat s’ha d’utilitzar el pretèrit indefinit quan es fa referència a les activitats fetes durant el període avaluat, i el present (o un altre temps verbal) quan no es tracta d’un fet o d’una característica específics d’un període determinat.

L’Institut ha dut a terme la reestructuració de [...]
Durant aquest curs, el Gabinet també ha organitzat [...]
Aquest vicerectorat preveu que l’any vinent es podran [...]
El Servei de Biblioteques estudiarà a fons [...]3. Annexos (opcional)

S’hi poden incloure una mostra del que s’ha exposat en el cos
de la memòria i altres documents que la complementin.

Annex 1. Resum de les avaluacions dels participants [...]
Annex 2. Recull d’articles publicats relatius als actes [...]
Annex 3. Bases de la convocatòria [...]

Esquema de la memòria